عناوین مهم
خانه » مبانی » قرآن

قرآن

14

هفت بستر نفوذ از دیدگاه قرآن کریم

پایگاه جامع تبیینی نفوذ: قرآن کریم به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان جهان از معتبرترین منابع موجود درباره مطالب مختلف می باشد. خداوند در قرآن کریم بارها نسبت به توجه کافی درباره ” تلاش دشمن برای نفوذ” هشدار داده است.