nofooz
10 مهر 1401 - 08:28

دانشکده های دندانپزشکی کشور با ۱۶۰ سنجه اعتباربخشی می شوند

استانداردهای پایه برای اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی کشور تعیین شد و اعتباربخشی و ارزشیابی دانشکده های دندانپزشکی بر اساس ۱۶۲ سنجه صورت می گیرد. به گزارش خبرنگار مهر، برنامه اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی در سال ۱۳۹۹ برای اولین بار آغاز شد و در گام اول، سامانه اطلاعات جامع دانشکده های دندانپزشکی راه اندازی و تمامی اطلاعات حوزه های مختلف دانشکده های دندانپزشکی در قالب اطلاعات کلی همانند برنامه های استراتژیک و برنامه های عملیاتی و اطلاعات جزیی توسط دانشکده ها در سامانه تکمیل شد. در گام بعدی و در سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع ارزیابی و اعتباربخشی موسسات و برنامه های آموزشی علوم پزشکی که بر اساس مصوبات کمیسیون ملی اعتباربخشی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، تدوین و ایجاد شده بود، اطلاعات و مستندات دانشکده های دندانپزشکی بارگذاری شد. هدف از راه اندازی این سامانه، ایجاد ساختاری نظام مند جهت جمع آوری اطلاعات و مستندات موسسات و برنامه های آموزشی علوم پزشکی به منظور شفاف سازی و استفاده در سیاستگذاری‌های کلان منطقه ای و کشوری برای توسعه متوازن کمی و ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی و ایجاد زمینه های تربیت نیروی انسانی توانمند براساس استانداردهای ملی و بین المللی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات سلامت در سطح جامعه و نیز اعتباربخشی دانشکده های دندانپزشکی است. سنجه های جدید به منظور ارزیابی دانشکده های دندانپزشکی در نشست شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی به تصویب رسید. دانشکده های دندانپزشکی در ۶ حوزه و توسط ۱۰۵ سنجه الزامی (پایه) و ۵۷ سنجه اختیاری (ارتقای کیفیت) و در مجموع ۱۶۲ سنجه ارزیابی می شوند. نشانگرها به این معنی است که دانشکده های دندانپزشکی باید برای اعتباربخشی سنجه های استانداردهای پایه را داشته باشند و ارزیابان میزان وضعیت موجود در مقایسه با استاندارد می سنجند. این سنجه ها می تواند از «انطباق کامل، انطباق نسبی (بالای ۵۰ درصد)، تا حدودی انطباق (کمتر از ۵۰ درصد) و انطباق ندارد» متغیر باشد. ضمن اینکه راهکارها یا برنامه دانشگاه برای ارتقای وضعیت در مورد این استانداردها و همچنین امکان نقد به استاندارد جهت ارایه بازخورد به وزارت بهداشت نیز وجود دارد. این سنجه ها از تدوین برنامه آموزشی و وظایف اعضای هیات علمی تا عملکرد دانشجویان را در بر می گیرد. دانشکده دندانپزشکی باید: رسالت و اهداف خود را در مورد آموزش دندانپزشکی عمومی، ضمن رعایت برنامه های مصوب، مقررات ناظر بر آموزش دندانپزشکی و کسب نظر دست اندرکاران، صاحب نظران و ذینفعان، تدوین و حداقل هر ۵ سال یکبار بازنگری کند. ۱. نشانگرهای حوزه برنامه آموزشی ۱. نشانگرهای حوزه برنامه آموزشی۱. نشانگرهای حوزه برنامه آموزشیاستانداردهای پایه ردیف عنوان وضعیت ۱ تدوین و موجود بودن برنامه آموزشی کل دوره به شکل مکتوب (الزامی) ۲ تطابق برنامه آموزشی تدوین شده با برنامه اعلام شده وزارت بهداشت ۳ وجود شرح وظایف مجریان و فراگیران به تفکیک مقطع و چرخش های آموزشی مشخص ۴ وجود برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی طراحی شده مطابق با ویژگی ها، توانمندی ها و رفتارهای موردانتظار در دانش آموختگان ۵ وجود برنامه آموزشی مدون در هر یک از بخش های بالینی (الزامی) ۶ وجود برنامه پیش بالینی (الزامی) ۷ پایش اجرای برنامه آموزشی مطابق تقویم آموزشی (الزامی) ۸ طراح معرفی برنامه درسی به صورت مکتوب به دانشجویان در آغاز هر دوره تحصیلی (الزامی) ۹ معرفی مکتوب هر درس در آغاز آن به دانشجویان (شامل سر فصل، وظایف دانشجو، نحوه ارزشیابی دانشجو و منابع در قالب فرم یکسان در سطح موسسه ۱۰ قابل دسترس بودن برنامه های درسی و فرمهای معرفی درس (سیلابس) از Home Page دانشکده (الزامی) ۱۱ وجود طرح درس به تفکیک واحد های نظری، کارگاهی و عملی (الزامی) ۱۲ وجود اجرای برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی به گونه ای که بیانگر ویژگی ها، توانمندی ها و رفتارهای ارتقاء سلامت، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان (به جامعه، خانواده و فرد در راستای تحقق عدالت در سلامت دانش آموختگان باشد. (الزامی) ۱۳ وجود برنامه آموزشی جهت دانش پایه علوم پزشکی مرتبط با علوم بالینی (الزامی) ۱۴ وجود برنامه آموزش علوم پیش بالینی جهت زیر بنایی برای یادگیری دوره بالینی (الزامی) ۱۵ وجود برنامه آموزشی جهت زبان انگلیسی، رایانه و فناوری اطلاعات، مبانی پژوهش ، تفکر نقادانه، دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت نظام سلامت (الزامی) ۱۶ وجود برنامه مشخص و مدون در زمینه هدایت و حمایت پایان نامه ها و پژوهش در علوم دندانپزشکی (الزامی) ۱۷ وجود کمیته یا نهادی با اختیارات مناسب جهت مدیریت علمی و اجرا و ارزشیابی برنامه دندانپزشکی عمومی جهت برنامه دکتری عمومی (الزامی) استانداردهای ارتقاء کیفیت ردیف عنوان وضعیت ۱ وجود و اجرای توسعه استراتژی های نوین آموزش دندانپزشکی جهت برنامه (ترجیحی) ۲ وجود و اجرا و ارزشیابی برنامه ای برای ارتقا و توسعه مهارت های تفکر نقادانه، حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد (ترجیحی) ۳ وجود برنامه ای جهت تامین تعداد بیمار مناسب برای حضور در برنامه درسی بالینی براساس سرفصل آموزشی برای دانشجویان (ترجیحی) ۴ تنظیم هم را ستا بودن برنامه درسی غیر محوری (Non-Core) با برنامه درسی محوری (Core) ترجیحی ۵ وجود فرایندی در برنامه درسی جهت بکارگیری مناسب مهارت های ارتباطی ، با گروهای خاص از نظر سلامتی، اجتماعی و فرهنگی (ترجیحی) ۶ وجود یک فرایند نظام مند بررسی کارایی و اثربخشی برنامه درسی(ترجیحی) ۷ روند رو به رشد تهیه و استفاده از رسانه های کمک آموزشی روزآمد (ترجیحی) ۸ وجود سیستم مورد توافق در بین گروه های آموزشی برای مشاهده و نقد تدریس همکاران در هر گروه (ترجیحی)استانداردهای پایه ردیف عنوان وضعیت ۱ تدوین و موجود بودن برنامه آموزشی کل دوره به شکل مکتوب (الزامی) ۲ تطابق برنامه آموزشی تدوین شده با برنامه اعلام شده وزارت بهداشت ۳ وجود شرح وظایف مجریان و فراگیران به تفکیک مقطع و چرخش های آموزشی مشخص ۴ وجود برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی طراحی شده مطابق با ویژگی ها، توانمندی ها و رفتارهای موردانتظار در دانش آموختگان ۵ وجود برنامه آموزشی مدون در هر یک از بخش های بالینی (الزامی) ۶ وجود برنامه پیش بالینی (الزامی) ۷ پایش اجرای برنامه آموزشی مطابق تقویم آموزشی (الزامی) ۸ طراح معرفی برنامه درسی به صورت مکتوب به دانشجویان در آغاز هر دوره تحصیلی (الزامی) ۹ معرفی مکتوب هر درس در آغاز آن به دانشجویان (شامل سر فصل، وظایف دانشجو، نحوه ارزشیابی دانشجو و منابع در قالب فرم یکسان در سطح موسسه ۱۰ قابل دسترس بودن برنامه های درسی و فرمهای معرفی درس (سیلابس) از Home Page دانشکده (الزامی) ۱۱ وجود طرح درس به تفکیک واحد های نظری، کارگاهی و عملی (الزامی) ۱۲ وجود اجرای برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی به گونه ای که بیانگر ویژگی ها، توانمندی ها و رفتارهای ارتقاء سلامت، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان (به جامعه، خانواده و فرد در راستای تحقق عدالت در سلامت دانش آموختگان باشد. (الزامی) ۱۳ وجود برنامه آموزشی جهت دانش پایه علوم پزشکی مرتبط با علوم بالینی (الزامی) ۱۴ وجود برنامه آموزش علوم پیش بالینی جهت زیر بنایی برای یادگیری دوره بالینی (الزامی) ۱۵ وجود برنامه آموزشی جهت زبان انگلیسی، رایانه و فناوری اطلاعات، مبانی پژوهش ، تفکر نقادانه، دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت نظام سلامت (الزامی) ۱۶ وجود برنامه مشخص و مدون در زمینه هدایت و حمایت پایان نامه ها و پژوهش در علوم دندانپزشکی (الزامی) ۱۷ وجود کمیته یا نهادی با اختیارات مناسب جهت مدیریت علمی و اجرا و ارزشیابی برنامه دندانپزشکی عمومی جهت برنامه دکتری عمومی (الزامی) استانداردهای ارتقاء کیفیت ردیف عنوان وضعیت ۱ وجود و اجرای توسعه استراتژی های نوین آموزش دندانپزشکی جهت برنامه (ترجیحی) ۲ وجود و اجرا و ارزشیابی برنامه ای برای ارتقا و توسعه مهارت های تفکر نقادانه، حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد (ترجیحی) ۳ وجود برنامه ای جهت تامین تعداد بیمار مناسب برای حضور در برنامه درسی بالینی براساس سرفصل آموزشی برای دانشجویان (ترجیحی) ۴ تنظیم هم را ستا بودن برنامه درسی غیر محوری (Non-Core) با برنامه درسی محوری (Core) ترجیحی ۵ وجود فرایندی در برنامه درسی جهت بکارگیری مناسب مهارت های ارتباطی ، با گروهای خاص از نظر سلامتی، اجتماعی و فرهنگی (ترجیحی) ۶ وجود یک فرایند نظام مند بررسی کارایی و اثربخشی برنامه درسی(ترجیحی) ۷ روند رو به رشد تهیه و استفاده از رسانه های کمک آموزشی روزآمد (ترجیحی) ۸ وجود سیستم مورد توافق در بین گروه های آموزشی برای مشاهده و نقد تدریس همکاران در هر گروه (ترجیحی)استانداردهای پایهاستانداردهای پایهاستانداردهای پایهردیف عنوان وضعیتردیفعنوان وضعیت۱ تدوین و موجود بودن برنامه آموزشی کل دوره به شکل مکتوب (الزامی)۱تدوین و موجود بودن برنامه آموزشی کل دوره به شکل مکتوب (الزامی)۲ تطابق برنامه آموزشی تدوین شده با برنامه اعلام شده وزارت بهداشت۲تطابق برنامه آموزشی تدوین شده با برنامه اعلام شده وزارت بهداشت۳ وجود شرح وظایف مجریان و فراگیران به تفکیک مقطع و چرخش های آموزشی مشخص۳وجود شرح وظایف مجریان و فراگیران به تفکیک مقطع و چرخش های آموزشی مشخص۴ وجود برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی طراحی شده مطابق با ویژگی ها، توانمندی ها و رفتارهای موردانتظار در دانش آموختگان۴وجود برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی طراحی شده مطابق با ویژگی ها، توانمندی ها و رفتارهای موردانتظار در دانش آموختگان۵ وجود برنامه آموزشی مدون در هر یک از بخش های بالینی (الزامی)۵وجود برنامه آموزشی مدون در هر یک از بخش های بالینی (الزامی)۶ وجود برنامه پیش بالینی (الزامی)۶وجود برنامه پیش بالینی (الزامی)۷ پایش اجرای برنامه آموزشی مطابق تقویم آموزشی (الزامی)۷پایش اجرای برنامه آموزشی مطابق تقویم آموزشی (الزامی)۸ طراح معرفی برنامه درسی به صورت مکتوب به دانشجویان در آغاز هر دوره تحصیلی (الزامی)۸طراح معرفی برنامه درسی به صورت مکتوب به دانشجویان در آغاز هر دوره تحصیلی (الزامی)۹ معرفی مکتوب هر درس در آغاز آن به دانشجویان (شامل سر فصل، وظایف دانشجو، نحوه ارزشیابی دانشجو و منابع در قالب فرم یکسان در سطح موسسه۹معرفی مکتوب هر درس در آغاز آن به دانشجویان (شامل سر فصل، وظایف دانشجو، نحوه ارزشیابی دانشجو و منابع در قالب فرم یکسان در سطح موسسه۱۰ قابل دسترس بودن برنامه های درسی و فرمهای معرفی درس (سیلابس) از Home Page دانشکده (الزامی)۱۰قابل دسترس بودن برنامه های درسی و فرمهای معرفی درس (سیلابس) از Home Page دانشکده (الزامی)۱۱ وجود طرح درس به تفکیک واحد های نظری، کارگاهی و عملی (الزامی)۱۱وجود طرح درس به تفکیک واحد های نظری، کارگاهی و عملی (الزامی)۱۲ وجود اجرای برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی به گونه ای که بیانگر ویژگی ها، توانمندی ها و رفتارهای ارتقاء سلامت، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان (به جامعه، خانواده و فرد در راستای تحقق عدالت در سلامت دانش آموختگان باشد. (الزامی)۱۲وجود اجرای برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی به گونه ای که بیانگر ویژگی ها، توانمندی ها و رفتارهای ارتقاء سلامت، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای دهان و دندان (به جامعه، خانواده و فرد در راستای تحقق عدالت در سلامت دانش آموختگان باشد. (الزامی)۱۳ وجود برنامه آموزشی جهت دانش پایه علوم پزشکی مرتبط با علوم بالینی (الزامی)۱۳وجود برنامه آموزشی جهت دانش پایه علوم پزشکی مرتبط با علوم بالینی (الزامی)۱۴ وجود برنامه آموزش علوم پیش بالینی جهت زیر بنایی برای یادگیری دوره بالینی (الزامی)۱۴وجود برنامه آموزش علوم پیش بالینی جهت زیر بنایی برای یادگیری دوره بالینی (الزامی)۱۵ وجود برنامه آموزشی جهت زبان انگلیسی، رایانه و فناوری اطلاعات، مبانی پژوهش ، تفکر نقادانه، دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت نظام سلامت (الزامی)۱۵وجود برنامه آموزشی جهت زبان انگلیسی، رایانه و فناوری اطلاعات، مبانی پژوهش ، تفکر نقادانه، دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و مدیریت نظام سلامت (الزامی)۱۶ وجود برنامه مشخص و مدون در زمینه هدایت و حمایت پایان نامه ها و پژوهش در علوم دندانپزشکی (الزامی)۱۶وجود برنامه مشخص و مدون در زمینه هدایت و حمایت پایان نامه ها و پژوهش در علوم دندانپزشکی (الزامی)۱۷ وجود کمیته یا نهادی با اختیارات مناسب جهت مدیریت علمی و اجرا و ارزشیابی برنامه دندانپزشکی عمومی جهت برنامه دکتری عمومی (الزامی)۱۷وجود کمیته یا نهادی با اختیارات مناسب جهت مدیریت علمی و اجرا و ارزشیابی برنامه دندانپزشکی عمومی جهت برنامه دکتری عمومی (الزامی)استانداردهای ارتقاء کیفیتاستانداردهای ارتقاء کیفیتاستانداردهای ارتقاء کیفیتردیف عنوان وضعیتردیفعنوان وضعیت۱ وجود و اجرای توسعه استراتژی های نوین آموزش دندانپزشکی جهت برنامه (ترجیحی)۱وجود و اجرای توسعه استراتژی های نوین آموزش دندانپزشکی جهت برنامه (ترجیحی)۲ وجود و اجرا و ارزشیابی برنامه ای برای ارتقا و توسعه مهارت های تفکر نقادانه، حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد (ترجیحی)۲وجود و اجرا و ارزشیابی برنامه ای برای ارتقا و توسعه مهارت های تفکر نقادانه، حل مسئله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد (ترجیحی)۳ وجود برنامه ای جهت تامین تعداد بیمار مناسب برای حضور در برنامه درسی بالینی براساس سرفصل آموزشی برای دانشجویان (ترجیحی)۳وجود برنامه ای جهت تامین تعداد بیمار مناسب برای حضور در برنامه درسی بالینی براساس سرفصل آموزشی برای دانشجویان (ترجیحی)۴ تنظیم هم را ستا بودن برنامه درسی غیر محوری (Non-Core) با برنامه درسی محوری (Core) ترجیحی۴تنظیم هم را ستا بودن برنامه درسی غیر محوری (Non-Core) با برنامه درسی محوری (Core) ترجیحی۵ وجود فرایندی در برنامه درسی جهت بکارگیری مناسب مهارت های ارتباطی ، با گروهای خاص از نظر سلامتی، اجتماعی و فرهنگی (ترجیحی)۵وجود فرایندی در برنامه درسی جهت بکارگیری مناسب مهارت های ارتباطی ، با گروهای خاص از نظر سلامتی، اجتماعی و فرهنگی (ترجیحی)۶ وجود یک فرایند نظام مند بررسی کارایی و اثربخشی برنامه درسی(ترجیحی)۶وجود یک فرایند نظام مند بررسی کارایی و اثربخشی برنامه درسی(ترجیحی)۷ روند رو به رشد تهیه و استفاده از رسانه های کمک آموزشی روزآمد (ترجیحی)۷روند رو به رشد تهیه و استفاده از رسانه های کمک آموزشی روزآمد (ترجیحی)۸ وجود سیستم مورد توافق در بین گروه های آموزشی برای مشاهده و نقد تدریس همکاران در هر گروه (ترجیحی)۸وجود سیستم مورد توافق در بین گروه های آموزشی برای مشاهده و نقد تدریس همکاران در هر گروه (ترجیحی)* این ویژگی ها و توانمندی های شامل اعتقاد و تعهد به اصول الهی - اسلامی، مقررات کشوری و موازین اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری در قبال سلامت دهان و دندان جامعه و افراد به عنوان هدف اصلی و وظیفه حرفه ای، مراعات مجموعه ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سلامت افراد در انجام وظیفه حرفه ای با توجه به مبانی و شواهد علمی ،همکاری گروهی در ارایه خدمات سلامت دهان و دندان و رهبری این خدمات در عرصه های مختلف نظام سلامت، ارایه طیف گسترده و کامل خدمات سلامت دهان و دندان (به جامعه، خانواده و فرد در راستای تحقق عدالت در سلامت)، رعایت الزامات، اولویت ها و محدودیت های منابع جامعه و نظام سلامت و در نظر گرفتن شرایط فردی، خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی افراد تحت مراقبت، آموزش به آحاد افراد جامعه و تبادل تجارب مربوط به روشهای ارایه خدمات سلامت به منظور ارتقاء سلامت در جامعه ، تلاش برای ارایه راههای گسترش سلامت و گرایش به عدالت در سلامت؛ آشنایی با فوریت های پزشکی و حوادث غیر مترقبه و مدیریت بحران؛ نگرش و مهارت پژوهش، خودآموزی و ارتقاء مستمر حرفه ای است. ۲. نشانگرهای حوزه هیئت علمی ۲. نشانگرهای حوزه هیئت علمی۲. نشانگرهای حوزه هیئت علمیاستانداردهای پایه ردیف عنوان وضعیت ۱ مشخص بودن و اعلام عمومی برنامه کار هفتگی اعضای هیات علمی متناسب با نقش های آموزشی، پژوهشی، اخلاق حرفه ای، نظریه پردازی علمی، ارایه خدمات درمانی حرفه ای، تصدی مسئولیت های مدیریتی و اجرائی (الزامی) ۲ مشخص بودن وظایف اعضا هیات علمی در ارائه برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی) ۳ مشخص بودن و اعلام نقش مشاوره و راهنمائی فرهنگی و تحصیلی دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی اعضای هیات علمی (الزامی) ۴ نقش دانشکده در تایید انتخاب اعضای هیات علمی واجد صلاحیت های لازم برای ایفای نقش های ضروری در برنامه آموزش دندانپزشکی عمومی (الزامی) ۵ وجود عضو هیات علمی واجد صلاحیت با تعداد و توزیع مناسب در دانشکده( برحسب سرانه دانشجو، میزان حجم تدریس، میزان حجم خدمات، رشته تخصصی، تنوع فراگیران، تدریس عملی و نظری، حجم فعالیت پژوهشی و )... (الزامی) ۶ وجود سیستم نظارت بر اجرای برنامه اعلام شده اعضای هیات علمی (الزامی) ۷ انجام ارزشیابی ۳۶۰ درجه سالیانه هیات علمی بر اساس شاخص های معین و فرایند مشخص توسط فراگیران و مسئولان با توجه به وظایف تعیین شده (الزامی) ۸ ارائه بازخورد مناسب در مورد نتایج ارزشیابی به اساتید (الزامی) ۹ جلب مشارکت اساتید، مسئولان و فراگیران برای بهبود مستمر فرایند ارزشیابی عضو هیات علمی (الزامی) ۱۰ اطلاع رسانی مناسب به اعضا هیات علمی در مورد مقررات و فرآیندهای ارزشیابی و ارتقا برای پیشگیری از رکود اعضا هیات علمی (الزامی) استانداردهای ارتقاء کیفیت ردیف عنوان وضعیت ۱ روشن بودن و مبتنی بر شواهد بودن پیش بینی و اجرای برنامه جذب اعضای هیات علمی بر اساس نیازهای منطقه ای و سیاست های وزارت بهداشت ؛ چشم انداز میزان نیاز به هر رشته دانشکده و محدودیت های امکانات دانشکده (ترجیحی) ۲ وجود برنامه ای در زمان جذب هیات علمی در جهت مد نظر داشتن مسائل مربوط به گویش و قومیت، جنسیت و مسائل فرهنگی در صورت لزوم (ترجیحی) ۳ تبیین برنامه ای جهت تمام وقت کردن اعضا هیات علمی از راه تامین رفاه معیشتی آنها (ترجیحی) ۴ وجود سازوکاری جهت ایجاد بستری مناسب برای مشارکت حداکثری اعضا هیات علمی در زمینه های طرح های پژوهشی، مقالات، روش های تدریس و ارزشیابی و تجربیات بالینی خود با همکاران (ترجیحی) ۵ تببین برنامه ای جهت پیاده سازی مناسب شیوه های جذب؛ ارزیابی و ارتقاء اعضا هیات علمی متناسب با اهداف نظام سلامت کشور و در راستای قوانین موجود (ترجیحی) ۶ وجود نسبت مناسب استاد، دانشیار، استادیار متناسب با اهداف و سابقه دانشکده (ترجیحی) ۷ وجود برنامه هایی جهت توانمند سازی اساتید در ایفا نقش به عنوان الگو (Role Model) (ترجیحی) ۸ وجود برنامه ای جهت استفاده از نظرات کلیه اعضا هیات علمی در راهبری دانشکده (ترجیحی) ۹ وجود و اجرای ساز و کار مناسب جهت ارزشیابی (Scholarship) موثر اساتید در زمینه های آموزش، پژوهش، نوآوری و ارائه خدمات (ترجیحی) ۱۰ ارائه بازخورد ارزشیابی به هیات علمی بطور سالیانه (ترجیحی) ۱۱ وجود برنامه ای جهت انعکاس نتایج ارزشیابی در ادامه خدمت اساتید در دانشکده (ترجیحی)استانداردهای پایه ردیف عنوان وضعیت ۱ مشخص بودن و اعلام عمومی برنامه کار هفتگی اعضای هیات علمی متناسب با نقش های آموزشی، پژوهشی، اخلاق حرفه ای، نظریه پردازی علمی، ارایه خدمات درمانی حرفه ای، تصدی مسئولیت های مدیریتی و اجرائی (الزامی) ۲ مشخص بودن وظایف اعضا هیات علمی در ارائه برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی) ۳ مشخص بودن و اعلام نقش مشاوره و راهنمائی فرهنگی و تحصیلی دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی اعضای هیات علمی (الزامی) ۴ نقش دانشکده در تایید انتخاب اعضای هیات علمی واجد صلاحیت های لازم برای ایفای نقش های ضروری در برنامه آموزش دندانپزشکی عمومی (الزامی) ۵ وجود عضو هیات علمی واجد صلاحیت با تعداد و توزیع مناسب در دانشکده( برحسب سرانه دانشجو، میزان حجم تدریس، میزان حجم خدمات، رشته تخصصی، تنوع فراگیران، تدریس عملی و نظری، حجم فعالیت پژوهشی و )... (الزامی) ۶ وجود سیستم نظارت بر اجرای برنامه اعلام شده اعضای هیات علمی (الزامی) ۷ انجام ارزشیابی ۳۶۰ درجه سالیانه هیات علمی بر اساس شاخص های معین و فرایند مشخص توسط فراگیران و مسئولان با توجه به وظایف تعیین شده (الزامی) ۸ ارائه بازخورد مناسب در مورد نتایج ارزشیابی به اساتید (الزامی) ۹ جلب مشارکت اساتید، مسئولان و فراگیران برای بهبود مستمر فرایند ارزشیابی عضو هیات علمی (الزامی) ۱۰ اطلاع رسانی مناسب به اعضا هیات علمی در مورد مقررات و فرآیندهای ارزشیابی و ارتقا برای پیشگیری از رکود اعضا هیات علمی (الزامی) استانداردهای ارتقاء کیفیت ردیف عنوان وضعیت ۱ روشن بودن و مبتنی بر شواهد بودن پیش بینی و اجرای برنامه جذب اعضای هیات علمی بر اساس نیازهای منطقه ای و سیاست های وزارت بهداشت ؛ چشم انداز میزان نیاز به هر رشته دانشکده و محدودیت های امکانات دانشکده (ترجیحی) ۲ وجود برنامه ای در زمان جذب هیات علمی در جهت مد نظر داشتن مسائل مربوط به گویش و قومیت، جنسیت و مسائل فرهنگی در صورت لزوم (ترجیحی) ۳ تبیین برنامه ای جهت تمام وقت کردن اعضا هیات علمی از راه تامین رفاه معیشتی آنها (ترجیحی) ۴ وجود سازوکاری جهت ایجاد بستری مناسب برای مشارکت حداکثری اعضا هیات علمی در زمینه های طرح های پژوهشی، مقالات، روش های تدریس و ارزشیابی و تجربیات بالینی خود با همکاران (ترجیحی) ۵ تببین برنامه ای جهت پیاده سازی مناسب شیوه های جذب؛ ارزیابی و ارتقاء اعضا هیات علمی متناسب با اهداف نظام سلامت کشور و در راستای قوانین موجود (ترجیحی) ۶ وجود نسبت مناسب استاد، دانشیار، استادیار متناسب با اهداف و سابقه دانشکده (ترجیحی) ۷ وجود برنامه هایی جهت توانمند سازی اساتید در ایفا نقش به عنوان الگو (Role Model) (ترجیحی) ۸ وجود برنامه ای جهت استفاده از نظرات کلیه اعضا هیات علمی در راهبری دانشکده (ترجیحی) ۹ وجود و اجرای ساز و کار مناسب جهت ارزشیابی (Scholarship) موثر اساتید در زمینه های آموزش، پژوهش، نوآوری و ارائه خدمات (ترجیحی) ۱۰ ارائه بازخورد ارزشیابی به هیات علمی بطور سالیانه (ترجیحی) ۱۱ وجود برنامه ای جهت انعکاس نتایج ارزشیابی در ادامه خدمت اساتید در دانشکده (ترجیحی)استانداردهای پایهاستانداردهای پایهاستانداردهای پایهردیف عنوان وضعیتردیفعنوان وضعیت۱ مشخص بودن و اعلام عمومی برنامه کار هفتگی اعضای هیات علمی متناسب با نقش های آموزشی، پژوهشی، اخلاق حرفه ای، نظریه پردازی علمی، ارایه خدمات درمانی حرفه ای، تصدی مسئولیت های مدیریتی و اجرائی (الزامی)۱مشخص بودن و اعلام عمومی برنامه کار هفتگی اعضای هیات علمی متناسب با نقش های آموزشی، پژوهشی، اخلاق حرفه ای، نظریه پردازی علمی، ارایه خدمات درمانی حرفه ای، تصدی مسئولیت های مدیریتی و اجرائی (الزامی)۲ مشخص بودن وظایف اعضا هیات علمی در ارائه برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)۲مشخص بودن وظایف اعضا هیات علمی در ارائه برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)۳ مشخص بودن و اعلام نقش مشاوره و راهنمائی فرهنگی و تحصیلی دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی اعضای هیات علمی (الزامی)۳مشخص بودن و اعلام نقش مشاوره و راهنمائی فرهنگی و تحصیلی دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی اعضای هیات علمی (الزامی)۴ نقش دانشکده در تایید انتخاب اعضای هیات علمی واجد صلاحیت های لازم برای ایفای نقش های ضروری در برنامه آموزش دندانپزشکی عمومی (الزامی)۴نقش دانشکده در تایید انتخاب اعضای هیات علمی واجد صلاحیت های لازم برای ایفای نقش های ضروری در برنامه آموزش دندانپزشکی عمومی (الزامی)۵ وجود عضو هیات علمی واجد صلاحیت با تعداد و توزیع مناسب در دانشکده( برحسب سرانه دانشجو، میزان حجم تدریس، میزان حجم خدمات، رشته تخصصی، تنوع فراگیران، تدریس عملی و نظری، حجم فعالیت پژوهشی و )... (الزامی)۵وجود عضو هیات علمی واجد صلاحیت با تعداد و توزیع مناسب در دانشکده( برحسب سرانه دانشجو، میزان حجم تدریس، میزان حجم خدمات، رشته تخصصی، تنوع فراگیران، تدریس عملی و نظری، حجم فعالیت پژوهشی و )... (الزامی)۶ وجود سیستم نظارت بر اجرای برنامه اعلام شده اعضای هیات علمی (الزامی)۶وجود سیستم نظارت بر اجرای برنامه اعلام شده اعضای هیات علمی (الزامی)۷ انجام ارزشیابی ۳۶۰ درجه سالیانه هیات علمی بر اساس شاخص های معین و فرایند مشخص توسط فراگیران و مسئولان با توجه به وظایف تعیین شده (الزامی)۷انجام ارزشیابی ۳۶۰ درجه سالیانه هیات علمی بر اساس شاخص های معین و فرایند مشخص توسط فراگیران و مسئولان با توجه به وظایف تعیین شده (الزامی)۸ ارائه بازخورد مناسب در مورد نتایج ارزشیابی به اساتید (الزامی)۸ارائه بازخورد مناسب در مورد نتایج ارزشیابی به اساتید (الزامی)۹ جلب مشارکت اساتید، مسئولان و فراگیران برای بهبود مستمر فرایند ارزشیابی عضو هیات علمی (الزامی)۹جلب مشارکت اساتید، مسئولان و فراگیران برای بهبود مستمر فرایند ارزشیابی عضو هیات علمی (الزامی)۱۰ اطلاع رسانی مناسب به اعضا هیات علمی در مورد مقررات و فرآیندهای ارزشیابی و ارتقا برای پیشگیری از رکود اعضا هیات علمی (الزامی)۱۰اطلاع رسانی مناسب به اعضا هیات علمی در مورد مقررات و فرآیندهای ارزشیابی و ارتقا برای پیشگیری از رکود اعضا هیات علمی (الزامی)استانداردهای ارتقاء کیفیتاستانداردهای ارتقاء کیفیتاستانداردهای ارتقاء کیفیتردیف عنوان وضعیتردیفعنوان وضعیت۱ روشن بودن و مبتنی بر شواهد بودن پیش بینی و اجرای برنامه جذب اعضای هیات علمی بر اساس نیازهای منطقه ای و سیاست های وزارت بهداشت ؛ چشم انداز میزان نیاز به هر رشته دانشکده و محدودیت های امکانات دانشکده (ترجیحی)۱روشن بودن و مبتنی بر شواهد بودن پیش بینی و اجرای برنامه جذب اعضای هیات علمی بر اساس نیازهای منطقه ای و سیاست های وزارت بهداشت ؛ چشم انداز میزان نیاز به هر رشته دانشکده و محدودیت های امکانات دانشکده (ترجیحی)۲ وجود برنامه ای در زمان جذب هیات علمی در جهت مد نظر داشتن مسائل مربوط به گویش و قومیت، جنسیت و مسائل فرهنگی در صورت لزوم (ترجیحی)۲وجود برنامه ای در زمان جذب هیات علمی در جهت مد نظر داشتن مسائل مربوط به گویش و قومیت، جنسیت و مسائل فرهنگی در صورت لزوم (ترجیحی)۳ تبیین برنامه ای جهت تمام وقت کردن اعضا هیات علمی از راه تامین رفاه معیشتی آنها (ترجیحی)۳تبیین برنامه ای جهت تمام وقت کردن اعضا هیات علمی از راه تامین رفاه معیشتی آنها (ترجیحی)۴ وجود سازوکاری جهت ایجاد بستری مناسب برای مشارکت حداکثری اعضا هیات علمی در زمینه های طرح های پژوهشی، مقالات، روش های تدریس و ارزشیابی و تجربیات بالینی خود با همکاران (ترجیحی)۴وجود سازوکاری جهت ایجاد بستری مناسب برای مشارکت حداکثری اعضا هیات علمی در زمینه های طرح های پژوهشی، مقالات، روش های تدریس و ارزشیابی و تجربیات بالینی خود با همکاران (ترجیحی)۵ تببین برنامه ای جهت پیاده سازی مناسب شیوه های جذب؛ ارزیابی و ارتقاء اعضا هیات علمی متناسب با اهداف نظام سلامت کشور و در راستای قوانین موجود (ترجیحی)۵تببین برنامه ای جهت پیاده سازی مناسب شیوه های جذب؛ ارزیابی و ارتقاء اعضا هیات علمی متناسب با اهداف نظام سلامت کشور و در راستای قوانین موجود (ترجیحی)۶ وجود نسبت مناسب استاد، دانشیار، استادیار متناسب با اهداف و سابقه دانشکده (ترجیحی)۶وجود نسبت مناسب استاد، دانشیار، استادیار متناسب با اهداف و سابقه دانشکده (ترجیحی)۷ وجود برنامه هایی جهت توانمند سازی اساتید در ایفا نقش به عنوان الگو (Role Model) (ترجیحی)۷وجود برنامه هایی جهت توانمند سازی اساتید در ایفا نقش به عنوان الگو (Role Model) (ترجیحی)۸ وجود برنامه ای جهت استفاده از نظرات کلیه اعضا هیات علمی در راهبری دانشکده (ترجیحی)۸وجود برنامه ای جهت استفاده از نظرات کلیه اعضا هیات علمی در راهبری دانشکده (ترجیحی)۹ وجود و اجرای ساز و کار مناسب جهت ارزشیابی (Scholarship) موثر اساتید در زمینه های آموزش، پژوهش، نوآوری و ارائه خدمات (ترجیحی)۹وجود و اجرای ساز و کار مناسب جهت ارزشیابی (Scholarship) موثر اساتید در زمینه های آموزش، پژوهش، نوآوری و ارائه خدمات (ترجیحی)۱۰ ارائه بازخورد ارزشیابی به هیات علمی بطور سالیانه (ترجیحی)۱۰ارائه بازخورد ارزشیابی به هیات علمی بطور سالیانه (ترجیحی)۱۱ وجود برنامه ای جهت انعکاس نتایج ارزشیابی در ادامه خدمت اساتید در دانشکده (ترجیحی)۱۱وجود برنامه ای جهت انعکاس نتایج ارزشیابی در ادامه خدمت اساتید در دانشکده (ترجیحی)۳. نشانگرهای حوزه منابع آموزشی و پژوهشی ۳. نشانگرهای حوزه منابع آموزشی و پژوهشی۳. نشانگرهای حوزه منابع آموزشی و پژوهشیاستانداردهای پایه ردیف عنوان وضعیت ۱ وجود و کافی بودن تعداد کلاسها به نسبت دانشجویان و واحدهای درسی ارائه شده (الزامی) ۲ مناسب بودن فضای کلاسها (به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تمیزی، (الزامی) ۳ داشتن برنامه ای جهت استفاده از از فضاهای لازم خارج از دانشکده برای عرصه های آموزش علوم پایه، و عرصه های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و پشتیبانی مرتبط در دانشگاه مربوطه و در جامعه (الزامی) ۴ کافی بودن تعداد آزمایشگاهها به نسبت دانشجویان و دروس آزمایشگاهی مطابق با برنامه آموزشی دوره (الزامی) ۵ مناسب بودن فضای آزمایشگاهها (به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تمیزی، صندلی (الزامی) ۶ وجود فضای ویژه جهت مشاهده و تمرین مهارت های عملی (الزامی) ۷ وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت مشاهده و تمرین مهارت های عملی به تفکیک هر رشته (الزامی) ۸ وجود برنامه مناسب و مکتوب برای استفاده از امکانات Skill Lab (الزامی) ۹ استفاده کافی از امکانات Skill lab برای تقویت آموزش عملی (الزامی) ۱۰ مکتوب بودن اهداف آموزشی و وظایف دانشجویان و فراگیران هر دوره در Skill Lab ۱۱ وجود فضای کافی بخش های عملی جهت کسب مهارت های عملی (الزامی) ۱۲ وجود فضاهای کافی پشتیبان فضاهای اختصاصی بخش های بالینی (الزامی) ۱۳ فضاهای وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت مهارت های عملی به تفکیک هر رشته (الزامی) ۱۴ وجود برنامه مناسب و مکتوب برای استفاده از فضای بخش (الزامی) ۱۵ وجود برنامه ای دال بر استفاده بهینه از امکانات برای آموزش عملی (الزامی) ۱۶ وجود امکانات و تجهیزات مناسب آزمایشگاه های بافت شناسی دهان، پاتولوژی دهان و فک (الزامی) ۱۷ متنوع بودن و بروز بودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاه ها (الزامی) ۱۸ وجود شناسنامه تجهیزات (شامل دستورالعمل استفاده، دستورالعمل نگهداری و مشخصات دستگاه) (الزامی) ۱۹ وجود یا دسترسی آسان دانشکده ها به سالن اجتماعات مناسب (با تجهیزات کافی) (الزامی) ۲۰ امکانات لازم برخوردار باشد (تلفن، حرارت، برودت، اتصال به شبکه اطلاع رسانی) (الزامی) ۲۱ قابل دسترس بودن اتاقهای هیئت علمی برای دانشجویان (الزامی) ۲۲ وجود فضای اداری مناسب برای کارکنان اداری دانشکده ( الزامی) ۲۳ وجود تابلو اعلانات اختصاصی برای هر گروه آموزشی و مدیریت دانشکده (الزامی) ۲۴ وجود تابلوی راهنما برای بخش ها و واحد های مختلف (الزامی) ۲۵ وجود برنامه ای مبنی بر رعایت استانداردهای ایمنی و مقررات حفاظت شخصی در دانشکده ۲۶ اختصاص قفسه (کمد قفل دار شخصی به دانشجویان (الزامی) ۲۷ وجود خدمات غذایی برای دانشجویان در درون یا نزدیکی دانشکده ۲۸ فراهم بودن برنامه های مناسب، کارآمد و روزآمد برای استفاده از تسهیلات فناوری اطلاعات توسط دانشجویان و اعضای هیأت علمی در برنامه آموزش دوره دانشکده ۲۹ ارائه شواهدی دال بر استفاده مستمر ارزشیابی و ارتقای برنامه آموزشی (الزامی) ۳۰ وجود امکانات فیزیکی متناسب با شرایط افراد معلول در دانشکده ۳۱ تناسب فضای سالنهای مطالعه با تعداد دانشجویان و اعضا هیئت علمی (به ازای هر ۲۰ کاربر یک صندلی) (الزامی) ۳۲ وجود کتابهای مرجع عمومی (فرهنگها، دائره المعارف).. در دانشکده (الزامی) ۳۳ وجود کتابهای مرجع دوره آموزشی به تعداد کافی متناسب با تعداد دانشجو و حجم دروس (الزامی) ۳۴ به روز بودن منابع کتابخانه (اعم از چاپی و الکترونیکی) (الزامی) ۳۵ وجود فرآیندی جهت سفارش و تامین مجلات مرجع برای گروه های آموزشی دانشکده در موسسه به صورت چاپی یا الکترونیک (الزامی) ۳۶ وجود حداقل یک نفر کتابدار اطلاع رسان در کتابخانه (الزامی) ۳۷ وجود امکانات دسترسی به شبکه اینترنت و بانک های اطلاعاتی و منابع الکترونیک در کتابخانه (الزامی) ۳۸ وجود برنامه راهبردی پژوهش در علوم دندانپزشکی از قبیل رسالت، چشم انداز، اهداف، محورها، ارکان، روشها، جایگاه های پژوهش، ارزشیابی، انتشار نتایج و دستاوردها (الزامی) ۳۹ وجود برنامه حمایتی از پژوهشهای اساتید و دانشجویان (الزامی) ۴۰ طراحی برنامه ویژه ای جهت حمایت و هدایت پژوهش های دانشجویی و استعدادهای درخشان (الزامی) ۴۱ وجود برنامه اجرایی جهت رعایت موازین اخلاق پزشکی در پژوهشهای دندانپزشکی (الزامی) ۴۲ وجود برنامه اجرایی جهت مشخص ساختن اولویتهای پژوهشی دانشکده (الزامی) ۴۳ تدوین ساز و کاری جهت انجام پژوهشهای نظام سلامت، اپیدمیولوژی، کارآزمایی های بالینی و تحقیقات پایه در دانشکده (الزامی) ۴۴ طراحی فرایندی جهت مشخص کردن نقش و جایگاه دانشجویان در حوزه پژوهش (الزامی) استانداردهای ارتقا کیفیت ردیف عنوان وضعیت ۱ وجود واحد خرید و نگهداری تجهیزات و مواد مصرفی (ترجیحی) ۲ وجود کارشناس متخصص برای استفاده و نگهداری تجهیزات (ترجیحی) ۳ وجود سیستمی برای جایگزینی یا تعمیر تجهیزات (ترجیحی) ۴ کفایت و کیفیت سرویس های بهداشتی (ترجیحی) ۵ در دسترس بودن نمازخانه مناسب برای دانشکده (ترجیحی) ۶ دسترسی آسان به تجهیزات و خدمات رسانه ای در کلاسها (پروژکتور، ویدیو، کامپیوتر، سیستم صوتی) (ترجیحی) ۷ وجود اتاق هایی جهت انجام فعالیتهای فوق برنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی (ترجیحی) ۸ دسترسی به منابع سمعی بصری (CD و نوارهای صوتی و تصویری) (ترجیحی) ۹ وجود و اجرای برنامه خدمات پژوهشی و درمانی جهت پاسخگویی به نیازهای سلامت منطقه تحت پوشش خود در زمینه دهان و دندان ( =ترجیحی) ۱۰ وجود برنامه ای در جهت تبادل و تعاملات علمی با موسسات مرتبط (ترجیحی) ۱۱ وجود برنامه ای مشخص جهت جذب کمک های مردمی و ارتباط با موسسات غیر دولتی و خیریه (ترجیحی) ۱۲ ارائه برنامه ای جهت تامین بهداشت محیط و حرفه ای و کنترل عفونت و ایمنی کارکنان و بیماران (ترجیحی) ۱۳ وجود برنامه مشخصی برای ترغیب انجام پژوهش های بین بخشی و بین دانشکده ای (ترجیحی)استانداردهای پایه ردیف عنوان وضعیت ۱ وجود و کافی بودن تعداد کلاسها به نسبت دانشجویان و واحدهای درسی ارائه شده (الزامی) ۲ مناسب بودن فضای کلاسها (به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تمیزی، (الزامی) ۳ داشتن برنامه ای جهت استفاده از از فضاهای لازم خارج از دانشکده برای عرصه های آموزش علوم پایه، و عرصه های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و پشتیبانی مرتبط در دانشگاه مربوطه و در جامعه (الزامی) ۴ کافی بودن تعداد آزمایشگاهها به نسبت دانشجویان و دروس آزمایشگاهی مطابق با برنامه آموزشی دوره (الزامی) ۵ مناسب بودن فضای آزمایشگاهها (به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تمیزی، صندلی (الزامی) ۶ وجود فضای ویژه جهت مشاهده و تمرین مهارت های عملی (الزامی) ۷ وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت مشاهده و تمرین مهارت های عملی به تفکیک هر رشته (الزامی) ۸ وجود برنامه مناسب و مکتوب برای استفاده از امکانات Skill Lab (الزامی) ۹ استفاده کافی از امکانات Skill lab برای تقویت آموزش عملی (الزامی) ۱۰ مکتوب بودن اهداف آموزشی و وظایف دانشجویان و فراگیران هر دوره در Skill Lab ۱۱ وجود فضای کافی بخش های عملی جهت کسب مهارت های عملی (الزامی) ۱۲ وجود فضاهای کافی پشتیبان فضاهای اختصاصی بخش های بالینی (الزامی) ۱۳ فضاهای وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت مهارت های عملی به تفکیک هر رشته (الزامی) ۱۴ وجود برنامه مناسب و مکتوب برای استفاده از فضای بخش (الزامی) ۱۵ وجود برنامه ای دال بر استفاده بهینه از امکانات برای آموزش عملی (الزامی) ۱۶ وجود امکانات و تجهیزات مناسب آزمایشگاه های بافت شناسی دهان، پاتولوژی دهان و فک (الزامی) ۱۷ متنوع بودن و بروز بودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاه ها (الزامی) ۱۸ وجود شناسنامه تجهیزات (شامل دستورالعمل استفاده، دستورالعمل نگهداری و مشخصات دستگاه) (الزامی) ۱۹ وجود یا دسترسی آسان دانشکده ها به سالن اجتماعات مناسب (با تجهیزات کافی) (الزامی) ۲۰ امکانات لازم برخوردار باشد (تلفن، حرارت، برودت، اتصال به شبکه اطلاع رسانی) (الزامی) ۲۱ قابل دسترس بودن اتاقهای هیئت علمی برای دانشجویان (الزامی) ۲۲ وجود فضای اداری مناسب برای کارکنان اداری دانشکده ( الزامی) ۲۳ وجود تابلو اعلانات اختصاصی برای هر گروه آموزشی و مدیریت دانشکده (الزامی) ۲۴ وجود تابلوی راهنما برای بخش ها و واحد های مختلف (الزامی) ۲۵ وجود برنامه ای مبنی بر رعایت استانداردهای ایمنی و مقررات حفاظت شخصی در دانشکده ۲۶ اختصاص قفسه (کمد قفل دار شخصی به دانشجویان (الزامی) ۲۷ وجود خدمات غذایی برای دانشجویان در درون یا نزدیکی دانشکده ۲۸ فراهم بودن برنامه های مناسب، کارآمد و روزآمد برای استفاده از تسهیلات فناوری اطلاعات توسط دانشجویان و اعضای هیأت علمی در برنامه آموزش دوره دانشکده ۲۹ ارائه شواهدی دال بر استفاده مستمر ارزشیابی و ارتقای برنامه آموزشی (الزامی) ۳۰ وجود امکانات فیزیکی متناسب با شرایط افراد معلول در دانشکده ۳۱ تناسب فضای سالنهای مطالعه با تعداد دانشجویان و اعضا هیئت علمی (به ازای هر ۲۰ کاربر یک صندلی) (الزامی) ۳۲ وجود کتابهای مرجع عمومی (فرهنگها، دائره المعارف).. در دانشکده (الزامی) ۳۳ وجود کتابهای مرجع دوره آموزشی به تعداد کافی متناسب با تعداد دانشجو و حجم دروس (الزامی) ۳۴ به روز بودن منابع کتابخانه (اعم از چاپی و الکترونیکی) (الزامی) ۳۵ وجود فرآیندی جهت سفارش و تامین مجلات مرجع برای گروه های آموزشی دانشکده در موسسه به صورت چاپی یا الکترونیک (الزامی) ۳۶ وجود حداقل یک نفر کتابدار اطلاع رسان در کتابخانه (الزامی) ۳۷ وجود امکانات دسترسی به شبکه اینترنت و بانک های اطلاعاتی و منابع الکترونیک در کتابخانه (الزامی) ۳۸ وجود برنامه راهبردی پژوهش در علوم دندانپزشکی از قبیل رسالت، چشم انداز، اهداف، محورها، ارکان، روشها، جایگاه های پژوهش، ارزشیابی، انتشار نتایج و دستاوردها (الزامی) ۳۹ وجود برنامه حمایتی از پژوهشهای اساتید و دانشجویان (الزامی) ۴۰ طراحی برنامه ویژه ای جهت حمایت و هدایت پژوهش های دانشجویی و استعدادهای درخشان (الزامی) ۴۱ وجود برنامه اجرایی جهت رعایت موازین اخلاق پزشکی در پژوهشهای دندانپزشکی (الزامی) ۴۲ وجود برنامه اجرایی جهت مشخص ساختن اولویتهای پژوهشی دانشکده (الزامی) ۴۳ تدوین ساز و کاری جهت انجام پژوهشهای نظام سلامت، اپیدمیولوژی، کارآزمایی های بالینی و تحقیقات پایه در دانشکده (الزامی) ۴۴ طراحی فرایندی جهت مشخص کردن نقش و جایگاه دانشجویان در حوزه پژوهش (الزامی) استانداردهای ارتقا کیفیت ردیف عنوان وضعیت ۱ وجود واحد خرید و نگهداری تجهیزات و مواد مصرفی (ترجیحی) ۲ وجود کارشناس متخصص برای استفاده و نگهداری تجهیزات (ترجیحی) ۳ وجود سیستمی برای جایگزینی یا تعمیر تجهیزات (ترجیحی) ۴ کفایت و کیفیت سرویس های بهداشتی (ترجیحی) ۵ در دسترس بودن نمازخانه مناسب برای دانشکده (ترجیحی) ۶ دسترسی آسان به تجهیزات و خدمات رسانه ای در کلاسها (پروژکتور، ویدیو، کامپیوتر، سیستم صوتی) (ترجیحی) ۷ وجود اتاق هایی جهت انجام فعالیتهای فوق برنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی (ترجیحی) ۸ دسترسی به منابع سمعی بصری (CD و نوارهای صوتی و تصویری) (ترجیحی) ۹ وجود و اجرای برنامه خدمات پژوهشی و درمانی جهت پاسخگویی به نیازهای سلامت منطقه تحت پوشش خود در زمینه دهان و دندان ( =ترجیحی) ۱۰ وجود برنامه ای در جهت تبادل و تعاملات علمی با موسسات مرتبط (ترجیحی) ۱۱ وجود برنامه ای مشخص جهت جذب کمک های مردمی و ارتباط با موسسات غیر دولتی و خیریه (ترجیحی) ۱۲ ارائه برنامه ای جهت تامین بهداشت محیط و حرفه ای و کنترل عفونت و ایمنی کارکنان و بیماران (ترجیحی) ۱۳ وجود برنامه مشخصی برای ترغیب انجام پژوهش های بین بخشی و بین دانشکده ای (ترجیحی)استانداردهای پایهاستانداردهای پایهاستانداردهای پایهردیف عنوان وضعیتردیفعنوان وضعیت۱ وجود و کافی بودن تعداد کلاسها به نسبت دانشجویان و واحدهای درسی ارائه شده (الزامی)۱وجود و کافی بودن تعداد کلاسها به نسبت دانشجویان و واحدهای درسی ارائه شده (الزامی)۲ مناسب بودن فضای کلاسها (به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تمیزی، (الزامی)۲مناسب بودن فضای کلاسها (به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تمیزی، (الزامی)۳ داشتن برنامه ای جهت استفاده از از فضاهای لازم خارج از دانشکده برای عرصه های آموزش علوم پایه، و عرصه های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و پشتیبانی مرتبط در دانشگاه مربوطه و در جامعه (الزامی)۳داشتن برنامه ای جهت استفاده از از فضاهای لازم خارج از دانشکده برای عرصه های آموزش علوم پایه، و عرصه های آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و پشتیبانی مرتبط در دانشگاه مربوطه و در جامعه (الزامی)۴ کافی بودن تعداد آزمایشگاهها به نسبت دانشجویان و دروس آزمایشگاهی مطابق با برنامه آموزشی دوره (الزامی)۴کافی بودن تعداد آزمایشگاهها به نسبت دانشجویان و دروس آزمایشگاهی مطابق با برنامه آموزشی دوره (الزامی)۵ مناسب بودن فضای آزمایشگاهها (به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تمیزی، صندلی (الزامی)۵مناسب بودن فضای آزمایشگاهها (به لحاظ اندازه، نور، تهویه، حرارت و برودت، تمیزی، صندلی (الزامی)۶ وجود فضای ویژه جهت مشاهده و تمرین مهارت های عملی (الزامی)۶وجود فضای ویژه جهت مشاهده و تمرین مهارت های عملی (الزامی)۷ وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت مشاهده و تمرین مهارت های عملی به تفکیک هر رشته (الزامی)۷وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت مشاهده و تمرین مهارت های عملی به تفکیک هر رشته (الزامی)۸ وجود برنامه مناسب و مکتوب برای استفاده از امکانات Skill Lab (الزامی)۸وجود برنامه مناسب و مکتوب برای استفاده از امکانات Skill Lab (الزامی)۹ استفاده کافی از امکانات Skill lab برای تقویت آموزش عملی (الزامی)۹استفاده کافی از امکانات Skill lab برای تقویت آموزش عملی (الزامی)۱۰ مکتوب بودن اهداف آموزشی و وظایف دانشجویان و فراگیران هر دوره در Skill Lab۱۰مکتوب بودن اهداف آموزشی و وظایف دانشجویان و فراگیران هر دوره در Skill Lab۱۱ وجود فضای کافی بخش های عملی جهت کسب مهارت های عملی (الزامی)۱۱وجود فضای کافی بخش های عملی جهت کسب مهارت های عملی (الزامی)۱۲ وجود فضاهای کافی پشتیبان فضاهای اختصاصی بخش های بالینی (الزامی)۱۲وجود فضاهای کافی پشتیبان فضاهای اختصاصی بخش های بالینی (الزامی)۱۳ فضاهای وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت مهارت های عملی به تفکیک هر رشته (الزامی)۱۳فضاهای وجود تجهیزات مناسب و کافی جهت مهارت های عملی به تفکیک هر رشته (الزامی)۱۴ وجود برنامه مناسب و مکتوب برای استفاده از فضای بخش (الزامی)۱۴وجود برنامه مناسب و مکتوب برای استفاده از فضای بخش (الزامی)۱۵ وجود برنامه ای دال بر استفاده بهینه از امکانات برای آموزش عملی (الزامی)۱۵وجود برنامه ای دال بر استفاده بهینه از امکانات برای آموزش عملی (الزامی)۱۶ وجود امکانات و تجهیزات مناسب آزمایشگاه های بافت شناسی دهان، پاتولوژی دهان و فک (الزامی)۱۶وجود امکانات و تجهیزات مناسب آزمایشگاه های بافت شناسی دهان، پاتولوژی دهان و فک (الزامی)۱۷ متنوع بودن و بروز بودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاه ها (الزامی)۱۷متنوع بودن و بروز بودن امکانات و تجهیزات آزمایشگاه ها (الزامی)۱۸ وجود شناسنامه تجهیزات (شامل دستورالعمل استفاده، دستورالعمل نگهداری و مشخصات دستگاه) (الزامی)۱۸وجود شناسنامه تجهیزات (شامل دستورالعمل استفاده، دستورالعمل نگهداری و مشخصات دستگاه) (الزامی)۱۹ وجود یا دسترسی آسان دانشکده ها به سالن اجتماعات مناسب (با تجهیزات کافی) (الزامی)۱۹وجود یا دسترسی آسان دانشکده ها به سالن اجتماعات مناسب (با تجهیزات کافی) (الزامی)۲۰ امکانات لازم برخوردار باشد (تلفن، حرارت، برودت، اتصال به شبکه اطلاع رسانی) (الزامی)۲۰امکانات لازم برخوردار باشد (تلفن، حرارت، برودت، اتصال به شبکه اطلاع رسانی) (الزامی)۲۱ قابل دسترس بودن اتاقهای هیئت علمی برای دانشجویان (الزامی)۲۱قابل دسترس بودن اتاقهای هیئت علمی برای دانشجویان (الزامی)۲۲ وجود فضای اداری مناسب برای کارکنان اداری دانشکده ( الزامی)۲۲وجود فضای اداری مناسب برای کارکنان اداری دانشکده ( الزامی)۲۳ وجود تابلو اعلانات اختصاصی برای هر گروه آموزشی و مدیریت دانشکده (الزامی)۲۳وجود تابلو اعلانات اختصاصی برای هر گروه آموزشی و مدیریت دانشکده (الزامی)۲۴ وجود تابلوی راهنما برای بخش ها و واحد های مختلف (الزامی)۲۴وجود تابلوی راهنما برای بخش ها و واحد های مختلف (الزامی)۲۵ وجود برنامه ای مبنی بر رعایت استانداردهای ایمنی و مقررات حفاظت شخصی در دانشکده۲۵وجود برنامه ای مبنی بر رعایت استانداردهای ایمنی و مقررات حفاظت شخصی در دانشکده۲۶ اختصاص قفسه (کمد قفل دار شخصی به دانشجویان (الزامی)۲۶اختصاص قفسه (کمد قفل دار شخصی به دانشجویان (الزامی)۲۷ وجود خدمات غذایی برای دانشجویان در درون یا نزدیکی دانشکده۲۷وجود خدمات غذایی برای دانشجویان در درون یا نزدیکی دانشکده۲۸ فراهم بودن برنامه های مناسب، کارآمد و روزآمد برای استفاده از تسهیلات فناوری اطلاعات توسط دانشجویان و اعضای هیأت علمی در برنامه آموزش دوره دانشکده۲۸فراهم بودن برنامه های مناسب، کارآمد و روزآمد برای استفاده از تسهیلات فناوری اطلاعات توسط دانشجویان و اعضای هیأت علمی در برنامه آموزش دوره دانشکده۲۹ ارائه شواهدی دال بر استفاده مستمر ارزشیابی و ارتقای برنامه آموزشی (الزامی)۲۹ارائه شواهدی دال بر استفاده مستمر ارزشیابی و ارتقای برنامه آموزشی (الزامی)۳۰ وجود امکانات فیزیکی متناسب با شرایط افراد معلول در دانشکده۳۰وجود امکانات فیزیکی متناسب با شرایط افراد معلول در دانشکده۳۱ تناسب فضای سالنهای مطالعه با تعداد دانشجویان و اعضا هیئت علمی (به ازای هر ۲۰ کاربر یک صندلی) (الزامی)۳۱تناسب فضای سالنهای مطالعه با تعداد دانشجویان و اعضا هیئت علمی (به ازای هر ۲۰ کاربر یک صندلی) (الزامی)۳۲ وجود کتابهای مرجع عمومی (فرهنگها، دائره المعارف).. در دانشکده (الزامی)۳۲وجود کتابهای مرجع عمومی (فرهنگها، دائره المعارف).. در دانشکده (الزامی)۳۳ وجود کتابهای مرجع دوره آموزشی به تعداد کافی متناسب با تعداد دانشجو و حجم دروس (الزامی)۳۳وجود کتابهای مرجع دوره آموزشی به تعداد کافی متناسب با تعداد دانشجو و حجم دروس (الزامی)۳۴ به روز بودن منابع کتابخانه (اعم از چاپی و الکترونیکی) (الزامی)۳۴به روز بودن منابع کتابخانه (اعم از چاپی و الکترونیکی) (الزامی)۳۵ وجود فرآیندی جهت سفارش و تامین مجلات مرجع برای گروه های آموزشی دانشکده در موسسه به صورت چاپی یا الکترونیک (الزامی)۳۵وجود فرآیندی جهت سفارش و تامین مجلات مرجع برای گروه های آموزشی دانشکده در موسسه به صورت چاپی یا الکترونیک (الزامی)۳۶ وجود حداقل یک نفر کتابدار اطلاع رسان در کتابخانه (الزامی)۳۶وجود حداقل یک نفر کتابدار اطلاع رسان در کتابخانه (الزامی)۳۷ وجود امکانات دسترسی به شبکه اینترنت و بانک های اطلاعاتی و منابع الکترونیک در کتابخانه (الزامی)۳۷وجود امکانات دسترسی به شبکه اینترنت و بانک های اطلاعاتی و منابع الکترونیک در کتابخانه (الزامی)۳۸ وجود برنامه راهبردی پژوهش در علوم دندانپزشکی از قبیل رسالت، چشم انداز، اهداف، محورها، ارکان، روشها، جایگاه های پژوهش، ارزشیابی، انتشار نتایج و دستاوردها (الزامی)۳۸وجود برنامه راهبردی پژوهش در علوم دندانپزشکی از قبیل رسالت، چشم انداز، اهداف، محورها، ارکان، روشها، جایگاه های پژوهش، ارزشیابی، انتشار نتایج و دستاوردها (الزامی)۳۹ وجود برنامه حمایتی از پژوهشهای اساتید و دانشجویان (الزامی)۳۹وجود برنامه حمایتی از پژوهشهای اساتید و دانشجویان (الزامی)۴۰ طراحی برنامه ویژه ای جهت حمایت و هدایت پژوهش های دانشجویی و استعدادهای درخشان (الزامی)۴۰طراحی برنامه ویژه ای جهت حمایت و هدایت پژوهش های دانشجویی و استعدادهای درخشان (الزامی)۴۱ وجود برنامه اجرایی جهت رعایت موازین اخلاق پزشکی در پژوهشهای دندانپزشکی (الزامی)۴۱وجود برنامه اجرایی جهت رعایت موازین اخلاق پزشکی در پژوهشهای دندانپزشکی (الزامی)۴۲ وجود برنامه اجرایی جهت مشخص ساختن اولویتهای پژوهشی دانشکده (الزامی)۴۲وجود برنامه اجرایی جهت مشخص ساختن اولویتهای پژوهشی دانشکده (الزامی)۴۳ تدوین ساز و کاری جهت انجام پژوهشهای نظام سلامت، اپیدمیولوژی، کارآزمایی های بالینی و تحقیقات پایه در دانشکده (الزامی)۴۳تدوین ساز و کاری جهت انجام پژوهشهای نظام سلامت، اپیدمیولوژی، کارآزمایی های بالینی و تحقیقات پایه در دانشکده (الزامی)۴۴ طراحی فرایندی جهت مشخص کردن نقش و جایگاه دانشجویان در حوزه پژوهش (الزامی)۴۴طراحی فرایندی جهت مشخص کردن نقش و جایگاه دانشجویان در حوزه پژوهش (الزامی)استانداردهای ارتقا کیفیتاستانداردهای ارتقا کیفیتاستانداردهای ارتقا کیفیتردیف عنوان وضعیتردیفعنوان وضعیت۱ وجود واحد خرید و نگهداری تجهیزات و مواد مصرفی (ترجیحی)۱وجود واحد خرید و نگهداری تجهیزات و مواد مصرفی (ترجیحی)۲ وجود کارشناس متخصص برای استفاده و نگهداری تجهیزات (ترجیحی)۲وجود کارشناس متخصص برای استفاده و نگهداری تجهیزات (ترجیحی)۳ وجود سیستمی برای جایگزینی یا تعمیر تجهیزات (ترجیحی)۳وجود سیستمی برای جایگزینی یا تعمیر تجهیزات (ترجیحی)۴ کفایت و کیفیت سرویس های بهداشتی (ترجیحی)۴کفایت و کیفیت سرویس های بهداشتی (ترجیحی)۵ در دسترس بودن نمازخانه مناسب برای دانشکده (ترجیحی)۵در دسترس بودن نمازخانه مناسب برای دانشکده (ترجیحی)۶ دسترسی آسان به تجهیزات و خدمات رسانه ای در کلاسها (پروژکتور، ویدیو، کامپیوتر، سیستم صوتی) (ترجیحی)۶دسترسی آسان به تجهیزات و خدمات رسانه ای در کلاسها (پروژکتور، ویدیو، کامپیوتر، سیستم صوتی) (ترجیحی)۷ وجود اتاق هایی جهت انجام فعالیتهای فوق برنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی (ترجیحی)۷وجود اتاق هایی جهت انجام فعالیتهای فوق برنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی (ترجیحی)۸ دسترسی به منابع سمعی بصری (CD و نوارهای صوتی و تصویری) (ترجیحی)۸دسترسی به منابع سمعی بصری (CD و نوارهای صوتی و تصویری) (ترجیحی)۹ وجود و اجرای برنامه خدمات پژوهشی و درمانی جهت پاسخگویی به نیازهای سلامت منطقه تحت پوشش خود در زمینه دهان و دندان ( =ترجیحی)۹وجود و اجرای برنامه خدمات پژوهشی و درمانی جهت پاسخگویی به نیازهای سلامت منطقه تحت پوشش خود در زمینه دهان و دندان ( =ترجیحی)۱۰ وجود برنامه ای در جهت تبادل و تعاملات علمی با موسسات مرتبط (ترجیحی)۱۰وجود برنامه ای در جهت تبادل و تعاملات علمی با موسسات مرتبط (ترجیحی)۱۱ وجود برنامه ای مشخص جهت جذب کمک های مردمی و ارتباط با موسسات غیر دولتی و خیریه (ترجیحی)۱۱وجود برنامه ای مشخص جهت جذب کمک های مردمی و ارتباط با موسسات غیر دولتی و خیریه (ترجیحی)۱۲ ارائه برنامه ای جهت تامین بهداشت محیط و حرفه ای و کنترل عفونت و ایمنی کارکنان و بیماران (ترجیحی)۱۲ارائه برنامه ای جهت تامین بهداشت محیط و حرفه ای و کنترل عفونت و ایمنی کارکنان و بیماران (ترجیحی)۱۳ وجود برنامه مشخصی برای ترغیب انجام پژوهش های بین بخشی و بین دانشکده ای (ترجیحی)۱۳وجود برنامه مشخصی برای ترغیب انجام پژوهش های بین بخشی و بین دانشکده ای (ترجیحی)۴. نشانگرهای حوزه مدیریت مالی و اجرایی ۴. نشانگرهای حوزه مدیریت مالی و اجرایی۴. نشانگرهای حوزه مدیریت مالی و اجراییاستانداردهای پایه ردیف عنوان وضعیت ۱ وجود مدارکی دال بر تفویض اختیارات لازم جهت تحقق و پیشبرد اهداف دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی) ۲ وجود ساختار مناسب در دانشکده جهت تحقق و پیشبرد اهداف دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی) ۳ تخصیص بودجه مستقل برای پیشبرد اهداف برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی) ۴ وجود گزارش های سالیانه مبنی بر تامین بودجه در قالب برنامه های مدون (الزامی) ۵ تخصیص بودجه به واحدهای گوناگون بر اساس شاخصهای معین (الزامی) ۶ وجود گزارش های عملکرد کلیه واحدها به تفکیک از نحوه هزینه بودجه (الزامی) ۷ وجود آیین نامه مصوب مدیریت آموزشی و اجرایی دوره دندانپزشکی (الزامی) ۸ تطابق هریک از ارکان مدیریتی با شرایط و مقررات مصوب مربوطه (الزامی) ۹ تطابق ساختار مدیریتی دانشکده با الگوی (تیپ) دانشگاهی (الزامی) ۱۰ وجود مدارکی جهت تامین بودجه کافی و مستقل برای ارکان مدیریتی دانشکده (الزامی) ۱۱ وجود مدارکی دال بر تفویض اختیارات مالی و اداری مورد نیاز برای تحقق و تسریع وظایف مدیریتی کلیه سطوح (الزامی) استانداردهای ارتقا کیفیت ردیف عنوان وضعیت ۱ روشن و مکتوب بودن ملاک های انتصاب در هر یک از سمتهای مدیریتی (ترجیحی) ۲ مرتبط بودن سوابق کاری و تحصیلی فرد با مسئولیت محوله (ترجیحی) ۳ وجود مدارکی دال بر پاسخگویی و تعهد دانشکده در مورد برنامه های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی (ترجیحی) ۴ ارائه گزارشاتی مبنی بر ارزیابی دوره ای فعالیت های خود و بررسی میزان تطابق با رسالت و اهداف دانشکده و ارتقاء آن بر اساس مدل های بهبود کیفیت (ترجیحی) ۵ ارائه برنامه ای جامع برای ارتقاء و اطلاع رسانی فرایندها و روش های انجام کار (ترجیحی) ۶ ارائه برنامه ای جامع برای مدیریت زنجیره تامین و نگهداری مواد و تجهیزات (ترجیحی) ۷ ارائه برنامه ای جامع برای مدیریت خطر و خطا، استقرار نظام مراقبت مبتنیبر شواهد و اثربخشی بالینی (ترجیحی) ۸ گزارش پایش سلامت و بیمه اساتید، کارکنان و دانشجویان در بدو خدمت (ترجیحی) ۹ گزارش آموزش اساتید، کارکنان و دانشجویان با توجه به مقتضیات محیط کاری و آموزشی در بدو خدمت (ترجیحی) ۱۰ گزارش ارتباط موثر مدیریت دانشکده با کلیه ذینفعان در راستای انجام بهتر ماموریت دانشکده (ترجیحی) ۱۱ وجود فرایند مناسب جهت استخدام، و خروج از خدمت ایشان کارکنان و اعضاء هیئت علمی (ترجیحی) ۱۲ وجود نظامی برای سنجش میزان رضایتمندی کارکنان، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و بیماران (ترجیحی) ۱۳ وجود گزارشهای مستند در مورد بکارگیری نتایج نظرسنجی ها برای بهبود فرآیندها (ترجیحی)استانداردهای پایه ردیف عنوان وضعیت ۱ وجود مدارکی دال بر تفویض اختیارات لازم جهت تحقق و پیشبرد اهداف دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی) ۲ وجود ساختار مناسب در دانشکده جهت تحقق و پیشبرد اهداف دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی) ۳ تخصیص بودجه مستقل برای پیشبرد اهداف برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی) ۴ وجود گزارش های سالیانه مبنی بر تامین بودجه در قالب برنامه های مدون (الزامی) ۵ تخصیص بودجه به واحدهای گوناگون بر اساس شاخصهای معین (الزامی) ۶ وجود گزارش های عملکرد کلیه واحدها به تفکیک از نحوه هزینه بودجه (الزامی) ۷ وجود آیین نامه مصوب مدیریت آموزشی و اجرایی دوره دندانپزشکی (الزامی) ۸ تطابق هریک از ارکان مدیریتی با شرایط و مقررات مصوب مربوطه (الزامی) ۹ تطابق ساختار مدیریتی دانشکده با الگوی (تیپ) دانشگاهی (الزامی) ۱۰ وجود مدارکی جهت تامین بودجه کافی و مستقل برای ارکان مدیریتی دانشکده (الزامی) ۱۱ وجود مدارکی دال بر تفویض اختیارات مالی و اداری مورد نیاز برای تحقق و تسریع وظایف مدیریتی کلیه سطوح (الزامی) استانداردهای ارتقا کیفیت ردیف عنوان وضعیت ۱ روشن و مکتوب بودن ملاک های انتصاب در هر یک از سمتهای مدیریتی (ترجیحی) ۲ مرتبط بودن سوابق کاری و تحصیلی فرد با مسئولیت محوله (ترجیحی) ۳ وجود مدارکی دال بر پاسخگویی و تعهد دانشکده در مورد برنامه های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی (ترجیحی) ۴ ارائه گزارشاتی مبنی بر ارزیابی دوره ای فعالیت های خود و بررسی میزان تطابق با رسالت و اهداف دانشکده و ارتقاء آن بر اساس مدل های بهبود کیفیت (ترجیحی) ۵ ارائه برنامه ای جامع برای ارتقاء و اطلاع رسانی فرایندها و روش های انجام کار (ترجیحی) ۶ ارائه برنامه ای جامع برای مدیریت زنجیره تامین و نگهداری مواد و تجهیزات (ترجیحی) ۷ ارائه برنامه ای جامع برای مدیریت خطر و خطا، استقرار نظام مراقبت مبتنیبر شواهد و اثربخشی بالینی (ترجیحی) ۸ گزارش پایش سلامت و بیمه اساتید، کارکنان و دانشجویان در بدو خدمت (ترجیحی) ۹ گزارش آموزش اساتید، کارکنان و دانشجویان با توجه به مقتضیات محیط کاری و آموزشی در بدو خدمت (ترجیحی) ۱۰ گزارش ارتباط موثر مدیریت دانشکده با کلیه ذینفعان در راستای انجام بهتر ماموریت دانشکده (ترجیحی) ۱۱ وجود فرایند مناسب جهت استخدام، و خروج از خدمت ایشان کارکنان و اعضاء هیئت علمی (ترجیحی) ۱۲ وجود نظامی برای سنجش میزان رضایتمندی کارکنان، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و بیماران (ترجیحی) ۱۳ وجود گزارشهای مستند در مورد بکارگیری نتایج نظرسنجی ها برای بهبود فرآیندها (ترجیحی)استانداردهای پایهاستانداردهای پایهاستانداردهای پایهردیف عنوان وضعیتردیفعنوان وضعیت۱ وجود مدارکی دال بر تفویض اختیارات لازم جهت تحقق و پیشبرد اهداف دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)۱وجود مدارکی دال بر تفویض اختیارات لازم جهت تحقق و پیشبرد اهداف دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)۲ وجود ساختار مناسب در دانشکده جهت تحقق و پیشبرد اهداف دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)۲وجود ساختار مناسب در دانشکده جهت تحقق و پیشبرد اهداف دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)۳ تخصیص بودجه مستقل برای پیشبرد اهداف برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)۳تخصیص بودجه مستقل برای پیشبرد اهداف برنامه آموزش دوره دندانپزشکی عمومی (الزامی)۴ وجود گزارش های سالیانه مبنی بر تامین بودجه در قالب برنامه های مدون (الزامی)۴وجود گزارش های سالیانه مبنی بر تامین بودجه در قالب برنامه های مدون (الزامی)۵ تخصیص بودجه به واحدهای گوناگون بر اساس شاخصهای معین (الزامی)۵تخصیص بودجه به واحدهای گوناگون بر اساس شاخصهای معین (الزامی)۶ وجود گزارش های عملکرد کلیه واحدها به تفکیک از نحوه هزینه بودجه (الزامی)۶وجود گزارش های عملکرد کلیه واحدها به تفکیک از نحوه هزینه بودجه (الزامی)۷ وجود آیین نامه مصوب مدیریت آموزشی و اجرایی دوره دندانپزشکی (الزامی)۷وجود آیین نامه مصوب مدیریت آموزشی و اجرایی دوره دندانپزشکی (الزامی)۸ تطابق هریک از ارکان مدیریتی با شرایط و مقررات مصوب مربوطه (الزامی)۸تطابق هریک از ارکان مدیریتی با شرایط و مقررات مصوب مربوطه (الزامی)۹ تطابق ساختار مدیریتی دانشکده با الگوی (تیپ) دانشگاهی (الزامی)۹تطابق ساختار مدیریتی دانشکده با الگوی (تیپ) دانشگاهی (الزامی)۱۰ وجود مدارکی جهت تامین بودجه کافی و مستقل برای ارکان مدیریتی دانشکده (الزامی)۱۰وجود مدارکی جهت تامین بودجه کافی و مستقل برای ارکان مدیریتی دانشکده (الزامی)۱۱ وجود مدارکی دال بر تفویض اختیارات مالی و اداری مورد نیاز برای تحقق و تسریع وظایف مدیریتی کلیه سطوح (الزامی)۱۱وجود مدارکی دال بر تفویض اختیارات مالی و اداری مورد نیاز برای تحقق و تسریع وظایف مدیریتی کلیه سطوح (الزامی)استانداردهای ارتقا کیفیتاستانداردهای ارتقا کیفیتاستانداردهای ارتقا کیفیتردیف عنوان وضعیتردیفعنوان وضعیت۱ روشن و مکتوب بودن ملاک های انتصاب در هر یک از سمتهای مدیریتی (ترجیحی)۱روشن و مکتوب بودن ملاک های انتصاب در هر یک از سمتهای مدیریتی (ترجیحی)۲ مرتبط بودن سوابق کاری و تحصیلی فرد با مسئولیت محوله (ترجیحی)۲مرتبط بودن سوابق کاری و تحصیلی فرد با مسئولیت محوله (ترجیحی)۳ وجود مدارکی دال بر پاسخگویی و تعهد دانشکده در مورد برنامه های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی (ترجیحی)۳وجود مدارکی دال بر پاسخگویی و تعهد دانشکده در مورد برنامه های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی (ترجیحی)۴ ارائه گزارشاتی مبنی بر ارزیابی دوره ای فعالیت های خود و بررسی میزان تطابق با رسالت و اهداف دانشکده و ارتقاء آن بر اساس مدل های بهبود کیفیت (ترجیحی)۴ارائه گزارشاتی مبنی بر ارزیابی دوره ای فعالیت های خود و بررسی میزان تطابق با رسالت و اهداف دانشکده و ارتقاء آن بر اساس مدل های بهبود کیفیت (ترجیحی)۵ ارائه برنامه ای جامع برای ارتقاء و اطلاع رسانی فرایندها و روش های انجام کار (ترجیحی)۵ارائه برنامه ای جامع برای ارتقاء و اطلاع رسانی فرایندها و روش های انجام کار (ترجیحی)۶ ارائه برنامه ای جامع برای مدیریت زنجیره تامین و نگهداری مواد و تجهیزات (ترجیحی)۶ارائه برنامه ای جامع برای مدیریت زنجیره تامین و نگهداری مواد و تجهیزات (ترجیحی)۷ ارائه برنامه ای جامع برای مدیریت خطر و خطا، استقرار نظام مراقبت مبتنیبر شواهد و اثربخشی بالینی (ترجیحی)۷ارائه برنامه ای جامع برای مدیریت خطر و خطا، استقرار نظام مراقبت مبتنیبر شواهد و اثربخشی بالینی (ترجیحی)۸ گزارش پایش سلامت و بیمه اساتید، کارکنان و دانشجویان در بدو خدمت (ترجیحی)۸گزارش پایش سلامت و بیمه اساتید، کارکنان و دانشجویان در بدو خدمت (ترجیحی)۹ گزارش آموزش اساتید، کارکنان و دانشجویان با توجه به مقتضیات محیط کاری و آموزشی در بدو خدمت (ترجیحی)۹گزارش آموزش اساتید، کارکنان و دانشجویان با توجه به مقتضیات محیط کاری و آموزشی در بدو خدمت (ترجیحی)۱۰ گزارش ارتباط موثر مدیریت دانشکده با کلیه ذینفعان در راستای انجام بهتر ماموریت دانشکده (ترجیحی)۱۰گزارش ارتباط موثر مدیریت دانشکده با کلیه ذینفعان در راستای انجام بهتر ماموریت دانشکده (ترجیحی)۱۱ وجود فرایند مناسب جهت استخدام، و خروج از خدمت ایشان کارکنان و اعضاء هیئت علمی (ترجیحی)۱۱وجود فرایند مناسب جهت استخدام، و خروج از خدمت ایشان کارکنان و اعضاء هیئت علمی (ترجیحی)۱۲ وجود نظامی برای سنجش میزان رضایتمندی کارکنان، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و بیماران (ترجیحی)۱۲وجود نظامی برای سنجش میزان رضایتمندی کارکنان، اعضای هیأت علمی، دانشجویان و بیماران (ترجیحی)۱۳ وجود گزارشهای مستند در مورد بکارگیری نتایج نظرسنجی ها برای بهبود فرآیندها (ترجیحی)۱۳وجود گزارشهای مستند در مورد بکارگیری نتایج نظرسنجی ها برای بهبود فرآیندها (ترجیحی)۵. نشانگرهای حوزه دانشجویی ۵. نشانگرهای حوزه دانشجویی۵. نشانگرهای حوزه دانشجوییاستانداردهای پایه ردیف عنوان وضعیت ۱ وجود برنامه ای جهت بررسی سلامت جسمی و روانی متناسب با حرفه دندانپزشکی دانشجویان پذیرفته شده (الزامی) ۲ وجود برنامه توجیهی جهت آشنایی و پایبندی دانشجویان با موازین اخلاق حرفه ای و شئون دانشجویی (الزامی) ۳ وجود برنامه ای برای ترویج موضوعات اعتقادی و مکتبی و اخلاقی، مسؤولیت پذیری اجتماعی، رشد علمی و فرهنگی و مسؤولیت حرفه ای (الزامی) ۴ اجرای برنامه های تدوین شده برای ترویج موضوعات اعتقادی و مکتبی و اخلاقی، مسؤولیت پذیری اجتماعی، رشد علمی و فرهنگی و مسؤولیت حرفه ای (الزامی) ۵ وجود مستندات کافی دال بر تعیین ظرفیت پذیرش (حداقل و حداکثر تعداد کل دانشجوی ورودی متناسب با شرایط دانشکده وانعکاس آن به شورای آموزشی دانشگاه (الزامی) ۶ تدوین برنامه های مناسبی برای تشویق و شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه های اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و علمی (الزامی) ۷ اطلاع رسانی کامل و مستمر در خصوص مقررات آموزشی و برنامه های حمایتی و رفاهی به دانشجویان (الزامی) ۸ وجود ساز و کاری در زمینه مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های رفاهی (الزامی) ۹ ابلاغ مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی در مراحل مختلف تحصیلی با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی به افراد ذیربط (الزامی) ۱۰ اجرای مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی در مراحل مختلف تحصیلی مشخص شده با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی (الزامی) استانداردهای ارتقا کیفیت ردیف عنوان وضعیت ۱ وجود ساز و کاری جهت بازبینی سیاست جذب دانشجو مطابق نیازهای جامعه و با نظارت وزارت بهداشت (ترجیحی) ۲ وجود برنامه مدون و مبتنی بر شواهد جهت ساماندهی فعالیت ها و برنامه های این حوزه (ترجیحی) ۳ طراحی برنامه مشاوره دانشجویی بر اساس نیازهای اجتماعی و شخصی هر دانشجو جهت ارتقا و یادگیری این مشاوره شامل راهنمایی شغلی و مشکلات سلامتی و مالی نیز می شود (ترجیحی) ۴ وجود برنامه مشخصی در جهت حضور دانشجو در عرصه های مختلف دانشکده شامل مدیریت، آموزش و پژوهش و فعالیت های فرهنگی و صنفی (ترجیحی) ۵ وجود برنامه ای جهت حمایت مالی دانشجویان نیازمند (ترجیحی) ۶ وجود برنامه ای جهت حمایت مالی دانشجویان استعدادهای درخشان (ترجیحی) ۷ وجود برنامه ویژه و مناسبی برای پرورش دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان و مشارکت ایشان در عرصه های مختلف دانشکده (ترجیحی)استانداردهای پایه ردیف عنوان وضعیت ۱ وجود برنامه ای جهت بررسی سلامت جسمی و روانی متناسب با حرفه دندانپزشکی دانشجویان پذیرفته شده (الزامی) ۲ وجود برنامه توجیهی جهت آشنایی و پایبندی دانشجویان با موازین اخلاق حرفه ای و شئون دانشجویی (الزامی) ۳ وجود برنامه ای برای ترویج موضوعات اعتقادی و مکتبی و اخلاقی، مسؤولیت پذیری اجتماعی، رشد علمی و فرهنگی و مسؤولیت حرفه ای (الزامی) ۴ اجرای برنامه های تدوین شده برای ترویج موضوعات اعتقادی و مکتبی و اخلاقی، مسؤولیت پذیری اجتماعی، رشد علمی و فرهنگی و مسؤولیت حرفه ای (الزامی) ۵ وجود مستندات کافی دال بر تعیین ظرفیت پذیرش (حداقل و حداکثر تعداد کل دانشجوی ورودی متناسب با شرایط دانشکده وانعکاس آن به شورای آموزشی دانشگاه (الزامی) ۶ تدوین برنامه های مناسبی برای تشویق و شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه های اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و علمی (الزامی) ۷ اطلاع رسانی کامل و مستمر در خصوص مقررات آموزشی و برنامه های حمایتی و رفاهی به دانشجویان (الزامی) ۸ وجود ساز و کاری در زمینه مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های رفاهی (الزامی) ۹ ابلاغ مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی در مراحل مختلف تحصیلی با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی به افراد ذیربط (الزامی) ۱۰ اجرای مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی در مراحل مختلف تحصیلی مشخص شده با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی (الزامی) استانداردهای ارتقا کیفیت ردیف عنوان وضعیت ۱ وجود ساز و کاری جهت بازبینی سیاست جذب دانشجو مطابق نیازهای جامعه و با نظارت وزارت بهداشت (ترجیحی) ۲ وجود برنامه مدون و مبتنی بر شواهد جهت ساماندهی فعالیت ها و برنامه های این حوزه (ترجیحی) ۳ طراحی برنامه مشاوره دانشجویی بر اساس نیازهای اجتماعی و شخصی هر دانشجو جهت ارتقا و یادگیری این مشاوره شامل راهنمایی شغلی و مشکلات سلامتی و مالی نیز می شود (ترجیحی) ۴ وجود برنامه مشخصی در جهت حضور دانشجو در عرصه های مختلف دانشکده شامل مدیریت، آموزش و پژوهش و فعالیت های فرهنگی و صنفی (ترجیحی) ۵ وجود برنامه ای جهت حمایت مالی دانشجویان نیازمند (ترجیحی) ۶ وجود برنامه ای جهت حمایت مالی دانشجویان استعدادهای درخشان (ترجیحی) ۷ وجود برنامه ویژه و مناسبی برای پرورش دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان و مشارکت ایشان در عرصه های مختلف دانشکده (ترجیحی)استانداردهای پایهاستانداردهای پایهاستانداردهای پایهردیف عنوان وضعیتردیفعنوان وضعیت۱ وجود برنامه ای جهت بررسی سلامت جسمی و روانی متناسب با حرفه دندانپزشکی دانشجویان پذیرفته شده (الزامی)۱وجود برنامه ای جهت بررسی سلامت جسمی و روانی متناسب با حرفه دندانپزشکی دانشجویان پذیرفته شده (الزامی)۲ وجود برنامه توجیهی جهت آشنایی و پایبندی دانشجویان با موازین اخلاق حرفه ای و شئون دانشجویی (الزامی)۲وجود برنامه توجیهی جهت آشنایی و پایبندی دانشجویان با موازین اخلاق حرفه ای و شئون دانشجویی (الزامی)۳ وجود برنامه ای برای ترویج موضوعات اعتقادی و مکتبی و اخلاقی، مسؤولیت پذیری اجتماعی، رشد علمی و فرهنگی و مسؤولیت حرفه ای (الزامی)۳وجود برنامه ای برای ترویج موضوعات اعتقادی و مکتبی و اخلاقی، مسؤولیت پذیری اجتماعی، رشد علمی و فرهنگی و مسؤولیت حرفه ای (الزامی)۴ اجرای برنامه های تدوین شده برای ترویج موضوعات اعتقادی و مکتبی و اخلاقی، مسؤولیت پذیری اجتماعی، رشد علمی و فرهنگی و مسؤولیت حرفه ای (الزامی)۴اجرای برنامه های تدوین شده برای ترویج موضوعات اعتقادی و مکتبی و اخلاقی، مسؤولیت پذیری اجتماعی، رشد علمی و فرهنگی و مسؤولیت حرفه ای (الزامی)۵ وجود مستندات کافی دال بر تعیین ظرفیت پذیرش (حداقل و حداکثر تعداد کل دانشجوی ورودی متناسب با شرایط دانشکده وانعکاس آن به شورای آموزشی دانشگاه (الزامی)۵وجود مستندات کافی دال بر تعیین ظرفیت پذیرش (حداقل و حداکثر تعداد کل دانشجوی ورودی متناسب با شرایط دانشکده وانعکاس آن به شورای آموزشی دانشگاه (الزامی)۶ تدوین برنامه های مناسبی برای تشویق و شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه های اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و علمی (الزامی)۶تدوین برنامه های مناسبی برای تشویق و شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه های اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی و علمی (الزامی)۷ اطلاع رسانی کامل و مستمر در خصوص مقررات آموزشی و برنامه های حمایتی و رفاهی به دانشجویان (الزامی)۷اطلاع رسانی کامل و مستمر در خصوص مقررات آموزشی و برنامه های حمایتی و رفاهی به دانشجویان (الزامی)۸ وجود ساز و کاری در زمینه مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های رفاهی (الزامی)۸وجود ساز و کاری در زمینه مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه های رفاهی (الزامی)۹ ابلاغ مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی در مراحل مختلف تحصیلی با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی به افراد ذیربط (الزامی)۹ابلاغ مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی در مراحل مختلف تحصیلی با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی به افراد ذیربط (الزامی)۱۰ اجرای مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی در مراحل مختلف تحصیلی مشخص شده با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی (الزامی)۱۰اجرای مقررات آموزشی و انضباطی و نیز وظایف حرفه ای دانشجویان دندانپزشکی در مراحل مختلف تحصیلی مشخص شده با رعایت ضوابط و مقررات دوره آموزش دندانپزشکی عمومی (الزامی)استانداردهای ارتقا کیفیتاستانداردهای ارتقا کیفیتاستانداردهای ارتقا کیفیتردیف عنوان وضعیتردیفعنوان وضعیت۱ وجود ساز و کاری جهت بازبینی سیاست جذب دانشجو مطابق نیازهای جامعه و با نظارت وزارت بهداشت (ترجیحی)۱وجود ساز و کاری جهت بازبینی سیاست جذب دانشجو مطابق نیازهای جامعه و با نظارت وزارت بهداشت (ترجیحی)۲ وجود برنامه مدون و مبتنی بر شواهد جهت ساماندهی فعالیت ها و برنامه های این حوزه (ترجیحی)۲وجود برنامه مدون و مبتنی بر شواهد جهت ساماندهی فعالیت ها و برنامه های این حوزه (ترجیحی)۳ طراحی برنامه مشاوره دانشجویی بر اساس نیازهای اجتماعی و شخصی هر دانشجو جهت ارتقا و یادگیری این مشاوره شامل راهنمایی شغلی و مشکلات سلامتی و مالی نیز می شود (ترجیحی)۳طراحی برنامه مشاوره دانشجویی بر اساس نیازهای اجتماعی و شخصی هر دانشجو جهت ارتقا و یادگیری این مشاوره شامل راهنمایی شغلی و مشکلات سلامتی و مالی نیز می شود (ترجیحی)۴ وجود برنامه مشخصی در جهت حضور دانشجو در عرصه های مختلف دانشکده شامل مدیریت، آموزش و پژوهش و فعالیت های فرهنگی و صنفی (ترجیحی)۴وجود برنامه مشخصی در جهت حضور دانشجو در عرصه های مختلف دانشکده شامل مدیریت، آموزش و پژوهش و فعالیت های فرهنگی و صنفی (ترجیحی)۵ وجود برنامه ای جهت حمایت مالی دانشجویان نیازمند (ترجیحی)۵وجود برنامه ای جهت حمایت مالی دانشجویان نیازمند (ترجیحی)۶ وجود برنامه ای جهت حمایت مالی دانشجویان استعدادهای درخشان (ترجیحی)۶وجود برنامه ای جهت حمایت مالی دانشجویان استعدادهای درخشان (ترجیحی)۷ وجود برنامه ویژه و مناسبی برای پرورش دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان و مشارکت ایشان در عرصه های مختلف دانشکده (ترجیحی)۷وجود برنامه ویژه و مناسبی برای پرورش دانشجویان نخبه و استعدادهای درخشان و مشارکت ایشان در عرصه های مختلف دانشکده (ترجیحی)۶. نشانگرهای حوزه ارزشیابی دانشجو ۶. نشانگرهای حوزه ارزشیابی دانشجو۶. نشانگرهای حوزه ارزشیابی دانشجواستانداردهای پایه ردیف عنوان وضعیت ۱ تدوین، اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی در سطوح برنامه دوره عمومی دندانپزشکی (الزامی) ۲ تدوین اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی هیات علمی (الزامی) ۳ تدوین اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی دانشجو (الزامی) ۴ وجود مشارکت مرکز، دفتر و یا هسته (های) توسعه آموزش پزشکی در تدوین برنامه جامع ارزشیابی دوره، هیات علمی و دانشجو (الزامی) ۵ ارائه گزارش سالیانه ارزشیابی دوره و عملکرد اعضای هیات علمی فعال در دوره آموزش دندانپزشکی عمومی به رئیس دانشگاه (الزامی) ۶ وجود گزارش سالانه نتایج اجرای برنامه جامع ارزشیابی دوره توسط رییس دانشگاه به هیئت امنا دانشگاه (الزامی) ۷ اعلام مشخص تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کلیه دانشجویان و اجرای دقیق آن (الزامی) ۸ وجود برنامه مشخصی برای نظارت و ارزشیابی دوره ای سنجش های دانشجویان و بازخورد نتایج و به دست اندرکاران برنامه این برنامه شامل بررسی روایی محتوا، روایی پیشگویی کننده و بررسی پایایی سنجشها است (الزامی) ۹ برگزاری آزمونهای تکوینی با بازخورد مناسب برای اصلاح و رفع نواقص برنامه آموزشی (الزامی) ۱۰ وجود فرایندی جهت متناسب ساختن روشهای ارزیابی به کار رفته در آزمونهای دانشکده با اهداف آموزشی در حیطه های مختلف و سطوح بالاتر یادگیری (الزامی) ۱۱ تعریف و اعلام ضوابط و شاخصهای اخلاقی و شئون دانشجویی (الزامی) ۱۲ لحاظ کردن عملکرد اخلاقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و ادامه تحصیل آنان (الزامی) ۱۳ تدوین واجرای برنامه جامع ارزشیابی مستمر فعالیتهای اعضای هیات علمی را با مشارکت دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده (الزامی) استانداردهای ارتقا کیفیت ردیف عنوان وضعیت ۱ مشارکت گروه های مرتبط با برنامه شامل تصمیم گیران و خبرگان آموزشی و اساتید و دانش آموختگان و دانشجویان در طراحی و اجرای ارزشیابی برنامه (ترجیحی) ۲ پیش بینی آزمون های تجمعی نهایی جهت اطمینان از توانمند بودن دانش آموختگان (ترجیحی) ۳ طراحی برنامه ای جهت سنجش عملکرد و رفتار حرفه ای دانشجویان در برنامه | آموزشی (ترجیحی) ۴ تدوین برنامه ای جهت ثبت و ارزیابی مناسب روند پیشرفت یادگیری هر یک از دانشجویان و ارایه گزارش به ذینفعان (ترجیحی) ۵ ارائه شواهدی دال بر بکارگیری روش های ارزشیابی به روز و کارآمد در سیستم ارزیابی دانشجویان (ترجیحی) ۶ وجود گزارش سالانه نتایج اجرای برنامه جامع ارزشیابی دوره توسط رییس دانشگاه به هیئت امنا دانشگاه (الزامی) ۷ اعلام مشخص تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کلیه دانشجویان و اجرای دقیق آن (الزامی) ۸ وجود برنامه مشخصی برای نظارت و ارزشیابی دوره ای سنجش های دانشجویان و بازخورد نتایج و به دست اندرکاران برنامه این برنامه شامل بررسی روایی محتوا، روایی پیشگویی کننده و بررسی پایایی سنجشها است (الزامی) ۹ برگزاری آزمونهای تکوینی با بازخورد مناسب برای اصلاح و رفع نواقص برنامه آموزشی (الزامی) ۱۰ وجود فرایندی جهت متناسب ساختن روشهای ارزیابی به کار رفته در آزمونهای دانشکده با اهداف آموزشی در حیطه های مختلف و سطوح بالاتر یادگیری (الزامی) ۱۱ تعریف و اعلام ضوابط و شاخصهای اخلاقی و شئون دانشجویی (الزامی) ۱۲ لحاظ کردن عملکرد اخلاقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و ادامه تحصیل آنان (الزامی) ۱۳ تدوین و اجرای برنامه جامع ارزشیابی مستمر فعالیتهای اعضای هیأت علمی را با مشارکت دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده (الزامی)استانداردهای پایه ردیف عنوان وضعیت ۱ تدوین، اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی در سطوح برنامه دوره عمومی دندانپزشکی (الزامی) ۲ تدوین اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی هیات علمی (الزامی) ۳ تدوین اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی دانشجو (الزامی) ۴ وجود مشارکت مرکز، دفتر و یا هسته (های) توسعه آموزش پزشکی در تدوین برنامه جامع ارزشیابی دوره، هیات علمی و دانشجو (الزامی) ۵ ارائه گزارش سالیانه ارزشیابی دوره و عملکرد اعضای هیات علمی فعال در دوره آموزش دندانپزشکی عمومی به رئیس دانشگاه (الزامی) ۶ وجود گزارش سالانه نتایج اجرای برنامه جامع ارزشیابی دوره توسط رییس دانشگاه به هیئت امنا دانشگاه (الزامی) ۷ اعلام مشخص تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کلیه دانشجویان و اجرای دقیق آن (الزامی) ۸ وجود برنامه مشخصی برای نظارت و ارزشیابی دوره ای سنجش های دانشجویان و بازخورد نتایج و به دست اندرکاران برنامه این برنامه شامل بررسی روایی محتوا، روایی پیشگویی کننده و بررسی پایایی سنجشها است (الزامی) ۹ برگزاری آزمونهای تکوینی با بازخورد مناسب برای اصلاح و رفع نواقص برنامه آموزشی (الزامی) ۱۰ وجود فرایندی جهت متناسب ساختن روشهای ارزیابی به کار رفته در آزمونهای دانشکده با اهداف آموزشی در حیطه های مختلف و سطوح بالاتر یادگیری (الزامی) ۱۱ تعریف و اعلام ضوابط و شاخصهای اخلاقی و شئون دانشجویی (الزامی) ۱۲ لحاظ کردن عملکرد اخلاقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و ادامه تحصیل آنان (الزامی) ۱۳ تدوین واجرای برنامه جامع ارزشیابی مستمر فعالیتهای اعضای هیات علمی را با مشارکت دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده (الزامی) استانداردهای ارتقا کیفیت ردیف عنوان وضعیت ۱ مشارکت گروه های مرتبط با برنامه شامل تصمیم گیران و خبرگان آموزشی و اساتید و دانش آموختگان و دانشجویان در طراحی و اجرای ارزشیابی برنامه (ترجیحی) ۲ پیش بینی آزمون های تجمعی نهایی جهت اطمینان از توانمند بودن دانش آموختگان (ترجیحی) ۳ طراحی برنامه ای جهت سنجش عملکرد و رفتار حرفه ای دانشجویان در برنامه | آموزشی (ترجیحی) ۴ تدوین برنامه ای جهت ثبت و ارزیابی مناسب روند پیشرفت یادگیری هر یک از دانشجویان و ارایه گزارش به ذینفعان (ترجیحی) ۵ ارائه شواهدی دال بر بکارگیری روش های ارزشیابی به روز و کارآمد در سیستم ارزیابی دانشجویان (ترجیحی) ۶ وجود گزارش سالانه نتایج اجرای برنامه جامع ارزشیابی دوره توسط رییس دانشگاه به هیئت امنا دانشگاه (الزامی) ۷ اعلام مشخص تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کلیه دانشجویان و اجرای دقیق آن (الزامی) ۸ وجود برنامه مشخصی برای نظارت و ارزشیابی دوره ای سنجش های دانشجویان و بازخورد نتایج و به دست اندرکاران برنامه این برنامه شامل بررسی روایی محتوا، روایی پیشگویی کننده و بررسی پایایی سنجشها است (الزامی) ۹ برگزاری آزمونهای تکوینی با بازخورد مناسب برای اصلاح و رفع نواقص برنامه آموزشی (الزامی) ۱۰ وجود فرایندی جهت متناسب ساختن روشهای ارزیابی به کار رفته در آزمونهای دانشکده با اهداف آموزشی در حیطه های مختلف و سطوح بالاتر یادگیری (الزامی) ۱۱ تعریف و اعلام ضوابط و شاخصهای اخلاقی و شئون دانشجویی (الزامی) ۱۲ لحاظ کردن عملکرد اخلاقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و ادامه تحصیل آنان (الزامی) ۱۳ تدوین و اجرای برنامه جامع ارزشیابی مستمر فعالیتهای اعضای هیأت علمی را با مشارکت دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده (الزامی)استانداردهای پایهاستانداردهای پایهاستانداردهای پایهردیف عنوان وضعیتردیفعنوان وضعیت۱ تدوین، اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی در سطوح برنامه دوره عمومی دندانپزشکی (الزامی)۱تدوین، اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی در سطوح برنامه دوره عمومی دندانپزشکی (الزامی)۲ تدوین اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی هیات علمی (الزامی)۲تدوین اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی هیات علمی (الزامی)۳ تدوین اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی دانشجو (الزامی)۳تدوین اجرا و گزارش برنامه های جامع و معتبر ارزشیابی دانشجو (الزامی)۴ وجود مشارکت مرکز، دفتر و یا هسته (های) توسعه آموزش پزشکی در تدوین برنامه جامع ارزشیابی دوره، هیات علمی و دانشجو (الزامی)۴وجود مشارکت مرکز، دفتر و یا هسته (های) توسعه آموزش پزشکی در تدوین برنامه جامع ارزشیابی دوره، هیات علمی و دانشجو (الزامی)۵ ارائه گزارش سالیانه ارزشیابی دوره و عملکرد اعضای هیات علمی فعال در دوره آموزش دندانپزشکی عمومی به رئیس دانشگاه (الزامی)۵ارائه گزارش سالیانه ارزشیابی دوره و عملکرد اعضای هیات علمی فعال در دوره آموزش دندانپزشکی عمومی به رئیس دانشگاه (الزامی)۶ وجود گزارش سالانه نتایج اجرای برنامه جامع ارزشیابی دوره توسط رییس دانشگاه به هیئت امنا دانشگاه (الزامی)۶وجود گزارش سالانه نتایج اجرای برنامه جامع ارزشیابی دوره توسط رییس دانشگاه به هیئت امنا دانشگاه (الزامی)۷ اعلام مشخص تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کلیه دانشجویان و اجرای دقیق آن (الزامی)۷اعلام مشخص تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کلیه دانشجویان و اجرای دقیق آن (الزامی)۸ وجود برنامه مشخصی برای نظارت و ارزشیابی دوره ای سنجش های دانشجویان و بازخورد نتایج و به دست اندرکاران برنامه این برنامه شامل بررسی روایی محتوا، روایی پیشگویی کننده و بررسی پایایی سنجشها است (الزامی)۸وجود برنامه مشخصی برای نظارت و ارزشیابی دوره ای سنجش های دانشجویان و بازخورد نتایج و به دست اندرکاران برنامه این برنامه شامل بررسی روایی محتوا، روایی پیشگویی کننده و بررسی پایایی سنجشها است (الزامی)۹ برگزاری آزمونهای تکوینی با بازخورد مناسب برای اصلاح و رفع نواقص برنامه آموزشی (الزامی)۹برگزاری آزمونهای تکوینی با بازخورد مناسب برای اصلاح و رفع نواقص برنامه آموزشی (الزامی)۱۰ وجود فرایندی جهت متناسب ساختن روشهای ارزیابی به کار رفته در آزمونهای دانشکده با اهداف آموزشی در حیطه های مختلف و سطوح بالاتر یادگیری (الزامی)۱۰وجود فرایندی جهت متناسب ساختن روشهای ارزیابی به کار رفته در آزمونهای دانشکده با اهداف آموزشی در حیطه های مختلف و سطوح بالاتر یادگیری (الزامی)۱۱ تعریف و اعلام ضوابط و شاخصهای اخلاقی و شئون دانشجویی (الزامی)۱۱تعریف و اعلام ضوابط و شاخصهای اخلاقی و شئون دانشجویی (الزامی)۱۲ لحاظ کردن عملکرد اخلاقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و ادامه تحصیل آنان (الزامی)۱۲لحاظ کردن عملکرد اخلاقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و ادامه تحصیل آنان (الزامی)۱۳ تدوین واجرای برنامه جامع ارزشیابی مستمر فعالیتهای اعضای هیات علمی را با مشارکت دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده (الزامی)۱۳تدوین واجرای برنامه جامع ارزشیابی مستمر فعالیتهای اعضای هیات علمی را با مشارکت دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده (الزامی)استانداردهای ارتقا کیفیتاستانداردهای ارتقا کیفیتاستانداردهای ارتقا کیفیتردیف عنوان وضعیتردیفعنوان وضعیت۱ مشارکت گروه های مرتبط با برنامه شامل تصمیم گیران و خبرگان آموزشی و اساتید و دانش آموختگان و دانشجویان در طراحی و اجرای ارزشیابی برنامه (ترجیحی)۱مشارکت گروه های مرتبط با برنامه شامل تصمیم گیران و خبرگان آموزشی و اساتید و دانش آموختگان و دانشجویان در طراحی و اجرای ارزشیابی برنامه (ترجیحی)۲ پیش بینی آزمون های تجمعی نهایی جهت اطمینان از توانمند بودن دانش آموختگان (ترجیحی)۲پیش بینی آزمون های تجمعی نهایی جهت اطمینان از توانمند بودن دانش آموختگان (ترجیحی)۳ طراحی برنامه ای جهت سنجش عملکرد و رفتار حرفه ای دانشجویان در برنامه | آموزشی (ترجیحی)۳طراحی برنامه ای جهت سنجش عملکرد و رفتار حرفه ای دانشجویان در برنامه | آموزشی (ترجیحی)۴ تدوین برنامه ای جهت ثبت و ارزیابی مناسب روند پیشرفت یادگیری هر یک از دانشجویان و ارایه گزارش به ذینفعان (ترجیحی)۴تدوین برنامه ای جهت ثبت و ارزیابی مناسب روند پیشرفت یادگیری هر یک از دانشجویان و ارایه گزارش به ذینفعان (ترجیحی)۵ ارائه شواهدی دال بر بکارگیری روش های ارزشیابی به روز و کارآمد در سیستم ارزیابی دانشجویان (ترجیحی)۵ارائه شواهدی دال بر بکارگیری روش های ارزشیابی به روز و کارآمد در سیستم ارزیابی دانشجویان (ترجیحی)۶ وجود گزارش سالانه نتایج اجرای برنامه جامع ارزشیابی دوره توسط رییس دانشگاه به هیئت امنا دانشگاه (الزامی)۶وجود گزارش سالانه نتایج اجرای برنامه جامع ارزشیابی دوره توسط رییس دانشگاه به هیئت امنا دانشگاه (الزامی)۷ اعلام مشخص تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کلیه دانشجویان و اجرای دقیق آن (الزامی)۷اعلام مشخص تقویم امتحانات و فرآیند ارزیابی دانشجویان به کلیه دانشجویان و اجرای دقیق آن (الزامی)۸ وجود برنامه مشخصی برای نظارت و ارزشیابی دوره ای سنجش های دانشجویان و بازخورد نتایج و به دست اندرکاران برنامه این برنامه شامل بررسی روایی محتوا، روایی پیشگویی کننده و بررسی پایایی سنجشها است (الزامی)۸وجود برنامه مشخصی برای نظارت و ارزشیابی دوره ای سنجش های دانشجویان و بازخورد نتایج و به دست اندرکاران برنامه این برنامه شامل بررسی روایی محتوا، روایی پیشگویی کننده و بررسی پایایی سنجشها است (الزامی)۹ برگزاری آزمونهای تکوینی با بازخورد مناسب برای اصلاح و رفع نواقص برنامه آموزشی (الزامی)۹برگزاری آزمونهای تکوینی با بازخورد مناسب برای اصلاح و رفع نواقص برنامه آموزشی (الزامی)۱۰ وجود فرایندی جهت متناسب ساختن روشهای ارزیابی به کار رفته در آزمونهای دانشکده با اهداف آموزشی در حیطه های مختلف و سطوح بالاتر یادگیری (الزامی)۱۰وجود فرایندی جهت متناسب ساختن روشهای ارزیابی به کار رفته در آزمونهای دانشکده با اهداف آموزشی در حیطه های مختلف و سطوح بالاتر یادگیری (الزامی)۱۱ تعریف و اعلام ضوابط و شاخصهای اخلاقی و شئون دانشجویی (الزامی)۱۱تعریف و اعلام ضوابط و شاخصهای اخلاقی و شئون دانشجویی (الزامی)۱۲ لحاظ کردن عملکرد اخلاقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و ادامه تحصیل آنان (الزامی)۱۲لحاظ کردن عملکرد اخلاقی دانشجویان به نحو موثر در ارزیابی، ارتقاء و ادامه تحصیل آنان (الزامی)۱۳ تدوین و اجرای برنامه جامع ارزشیابی مستمر فعالیتهای اعضای هیأت علمی را با مشارکت دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده (الزامی)۱۳تدوین و اجرای برنامه جامع ارزشیابی مستمر فعالیتهای اعضای هیأت علمی را با مشارکت دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده (الزامی)نشانگرهای ذیل هر استاندارد، به عنوان راهنمایی برای درک بهتر مفهوم و مصادیق استاندارد ارائه می شوند و دانشکده می تواند حسب مورد از برخی از این نشانگرها به عنوان سنجه های خودارزیابی استفاده کند.
منبع: مهر
شناسه خبر: 763277